Положення про організацію роботи Колегії спортивних суддів Федерації

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Президент
Всеукраїнської Федерації фрі-файту та
контактних єдиноборcтв
___________________ А.П. Старовойт
Рішення Президії Федерації від 15.05.09 р. протокол № 04/98

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Голова Колегії спортивних суддів
Всеукраїнської Федерації фрі-файту та
контактних єдиноборcтв
_____________________ І.В. Єрмолаєв

«___» _____________________ 2009 р.


м. Київ - 2009

Визначення термінів Положення:

Колегія спортивних суддів Федерації - Підрозділ Федерації, до якого у визначеному цим Положенням порядку включаються всі атестовані спортивні судді з фрі-файту.
Головна суддівська Колегія Федерації - Статутний орган Федерації, що утворюється в структурі Колегії спортивних суддів Федерації та здійснює керівництво її діяльністю.
Колегія спортивних суддів місцевого осередку Федерації - Підрозділ суддівської колегії Федерації, що створюється з її членів за територіальною ознакою та здійснює керівництво роботою спортивних суддів з фрі-файту на території осередку Федерації.
Голова Колегії спортивних суддів Федерації – Головний суддя Федерації - Посадова особа, яка очолює Колегію спортивних суддів Федерації та Головну суддівську колегію Федерації.
Голова Колегії спортивних суддів місцевого осередку Федерації – Головний суддя осередку Федерації - Посадова особа, яка очолює Колегію спортивних суддів місцевого осередку Федерації.
Головна суддівська колегія Змагань - Тимчасовий орган, що утворюється з членів Колегії спортивних суддів Федерації на час проведення певних змагань та здійснює проведення та суддівство цих змагань.
Головний суддя змагань, Головний секретар змагань, Головний інспектор змагань, Голова Апеляційного журі змагань - Члени Головної суддівської колегії змагань.
Суддівська колегія Змагань - Тимчасовий орган, що створюється на час проведення певних змагань та здійснює їх суддівство під керівництвом Головної суддівської колегії змагань.

1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблене у відповідності і на виконання Статуту Федерації, Положення про класифікацію (категорійність) спортивних суддів з фрі-файту, Програми розвитку фрі-файту в Україні, інших законодавчих і нормативних актів.
1.2. Це Положення встановлює права та обов’язки спортивних суддів з фрі-файту, порядок організації роботи структури Колегії спортивних суддів Федерації та Колегій спортивних суддів місцевих осередків Федерації, порядок організації їх документообігу, обліку стажу спортивних суддів з фрі-файту, накладення стягнень та заохочень.
1.3. Положення є чинним для всіх спортивних суддів, допущених до суддівства змагань з фрі-файту поза залежністю від своєї категорії, посади та рангу змагань.
1.4. Контроль за виконанням Положення покладається на Головну суддівську Колегію та Виконавчий Комітет Федерації.

2. Права і обов’язки спортивного судді з фрі-файту
2.1. Спортивні судді з фрі-файту Федерації мають наступні права:
- всі права, що слідують з Статуту Федерації, Правил проведення та суддівства змагань з фрі-файту, Положення про класифікацію (категорійність) спортивних суддів з фрі-файту, інших регламентуючих документів Федерації;
- бути у встановленому порядку допущеними та брати участь у суддівстві будь-яких змагань з фрі-файту відповідного своїй категорії рангу;
- брати участь у суддівстві змагань інших федерацій за погодження з Головним суддею Федерації (відповідальність за роботу судді при цьому у встановленому порядку лежить на суддівській колегії змагань);
- бути допущеним у визначеному порядку до участі у будь-яких семінарах спортивних суддів, що проводяться Федерацією, звертатись до Головної суддівської колегії щодо підвищення кваліфікації, та набуття наступної спеціалізації;
- отримувати вчасно категорії, посвідчення, заохочення та інше, що належить їм за виконану суддівську роботу;
- звертатися до Головного судді з будь-якими професійними питаннями та отримувати необхідні консультації;
- подавати на розгляд Головної суддівської колегії Федерації свої рекомендації щодо покращення її роботи та ефективності суддівства та визначення переможця;
- припинити або призупинити свою роботу у суддівській колегії Федерації.

2.2. Спортивні судді з фрі-файту Федерації мають наступні обов’язки:
- всі обов’язки, що витікають з Статуту Федерації, Правил проведення та суддівства змагань з фрі-файту, Положення про класифікацію (категорійність) спортивних суддів з фрі-файту, інших регламентуючих документів Федерації;
- бути чесним та неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись Правил змагань та вимог етики спортивного судді з фрі-файту, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу з усіма випадками недисциплінованості і грубості, нетактовності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді спорту, підвищувати суддівську кваліфікацію;
- вчасно прибувати до участі у змаганнях, до суддівства яких він запрошений;
- негайно інформувати вищестоящих посадовців про виникнення причин, що заважають виконувати свої обов’язки спортивного судді з фрі-файту.

3. Структура та організація роботи Колегії спортивних суддів Федерації
3.1. До складу Колегії спортивних суддів Федерації включаються всі атестовані у встановленому порядку спортивні судді з фрі-файту поза залежністю від своєї спеціалізації. Рішення про атестацію спортивного судді з фрі-файту та включення до складу Колегії спортивних суддів Федерації ухвалюється у встановленому порядку Атестаційною комісією та затверджується Президією Федерації.
3.2. Структура Колегії спортивних суддів Федерації складається з Головної суддівської Колегії Федерації, колегій спортивних суддів місцевих осередків Федерації, колегій суддів змагань.
3.3. Головна суддівська Колегія Федерації є статутним органом, що здійснює керівництво спортивними суддями з фрі-файту. До утворення колегій місцевих осередків Федерації спортивні судді з фрі-файту підпорядковуються безпосередньо Головній суддівській Колегії Федерації, або Президії Федерації якщо Головна суддівська Колегія Федерації з якихось причин не працює.
3.4. Головну суддівську Колегію Федерації очолює Голова Колегії спортивних суддів Федерації – Головний суддя Федерації, який призначається та знімається Президією Федерації.
3.5. Склад Головної суддівської Колегії Федерації формується Головним суддею Федерації та затверджується Президією Федерації.
3.6. До складу Головної суддівської Колегії Федерації можуть бути включеними спортивні судді з фрі-файту національної або міжнародної категорії, що постійно беруть участь у суддівстві офіційних змагань з фрі-файту, мають високий професійний рівень та користуються повагою серед інших суддів Федерації.
3.7. Кількісний склад Головної суддівської Колегії Федерації формується раз на три роки з розрахунку один суддя з п’яти офіційно атестованих та діючих спортивних суддів Федерації від кожного обласного осередку по стану, що склався наприкінці року, що передує черговому триріччю.
3.8. Головна суддівська Колегія Федерації збирається на засідання за потребою, але не рідше одного разу на рік. Місце, час та порядок денний визначається Головним суддею або Президією Федерації.
3.9. Зібрання Головної суддівської Колегії Федерації вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ½ її складу.
3.10. Всі свої рішення Головна суддівська Колегія Федерації ухвалює простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос Головного судді Федерації є вирішальним. Всі рішення Головної суддівської Колегії Федерації набувають чинності після їх затвердження Президією Федерації.
3.11. Колегії спортивних суддів місцевих осередків Федерації створюються рішенням Головної суддівської Колегії Федерації на клопотання Правління Осередку, та рішення про їх створення затверджується Президією Федерації на клопотання Головного судді Федерації.
3.12. Колегії спортивних суддів місцевих осередків Федерації формуються за виконання умов:
наявності не менш, ніж 10-ти спортивних суддів з фрі-файту, у тому числі – не менше 2-х із спеціалізацією «рефері», не менше 2-х із спеціалізацією «секретар змагань», не менше 1-го із спеціалізацією «головний секретар змагань» не менше 6-ти із спеціалізацією «боковий суддя»;
наявності у складі суддів осередку не менше половини суддів від першої категорії і вище.
3.13. До складу Колегії спортивних суддів місцевого осередку Федерації автоматично після її утворення входять всі спортивні судді з фрі-файту, які зареєстровані в Осередку.
3.14.  Право вирішального голосу спортивні судді з фрі-файту набувають для питань, відповідних їх категорії. В інших питаннях спортивні судді з фрі-файту мають право дорадчого голосу.
3.15. Роботу Колегії спортивних суддів місцевого осередку Федерації очолює Голова – Головний суддя осередку, який обирається із свого складу членами Колегії спортивних суддів місцевого осередку Федерації та затверджується Головною суддівською колегією Федерації. Головним суддею обласного осередку може бути постійно діючий спортивний суддя з фрі-файту з кваліфікацією не менше національної категорії.
3.16. Колегія спортивних суддів місцевого осередку Федерації збирається на засідання за потребою, але не рідше одного разу на рік. Місце, час та порядок денний визначається Головним суддею або Правлінням Осередку, або Головною суддівською колегією Федерації, або Президією Федерації.
3.17. Зібрання Колегії спортивних суддів місцевого осередку Федерації вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ½ її складу з урахуванням категорій присутніх суддів та їх відповідності рангу питань, що включені до порядку денного.
3.18. Всі свої рішення Колегія спортивних суддів місцевого осередку Федерації ухвалює простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос Головного судді осередку є вирішальним. Всі рішення Колегії спортивних суддів місцевого осередку Федерації набувають чинності після їх затвердження Правлінням та взяття на облік Виконкомом Федерації.
3.19. Головна суддівська Колегія Федерації на чолі з Головою:
- відповідає за суддівський напрямок роботи Федерації;
- визначає вимоги для проведення атестації суддівського та секретарського складу Федерації;
- формує бюджет Колегії спортивних суддів Федерації, здійснює розподіл виділених Президією Федерації коштів місцевим колегіям відповідно затвердженого календаря змагань з фрі-файту на рік;
- ухвалює рішення про матеріальне заохочення кращих суддів Федерації відповідно до виділених Президією Федерації коштів;
- організовує навчання та атестацію суддівського та секретарського складу Федерації;
- відповідає за виконання Правил проведення та суддівства змагань з фрі-файту під час проведення Федерацією заходів будь-якого рангу;
- забезпечує суддівство всіх змагань, що проводяться Федерацією;
- бере участь у суддівстві змагань, що проводяться іншими організаціями – партнерами Федерації;
- здійснює подальше вдосконалення Правил організації, проведення та суддівства змагань з фрі-файту;
- здійснює свою роботу через голів колегій спортивних суддів обласних осередків Федерації, або через своїх спеціальних представників, якщо суддівська колегія Осередку не працює;
- присвоює відповідні суддівські категорії до національної включно;
- звертається з клопотанням до Міжнародної Федерації бойових мистецтв «Фрі-файт» щодо присвоєння суддям Федерації міжнародної категорії.
3.20.  Колегія спортивних суддів місцевого осередку Федерації на чолі з Головою:
- призначає з свого складу суддівську колегію змагань до обласного рівня включно, за умови присутності запрошеного представника Головної суддівської колегії Федерації у якості Головного інспектора або Голови Апеляційного журі змагань;
- присвоює суддівські категорії до другої включно;
- звертається з клопотаннями до Головної суддівської колегії Федерації;
- відповідає за виконання Правил проведення та суддівства змагань з фрі-файту на заходах Осередку.
3.21. Будь-які рішення Колегії спортивних суддів місцевого осередку Федерації можуть бути оскаржені до Головної суддівської Колегії Федерації будь-яким спортивним суддею з фрі-файту, поза залежністю від його категорії. Будь-яке рішення Головної суддівської Колегії Федерації може бути оскаржене до Президії Федерації. Рішення Президії Федерації оскаржуються відповідно до її Статуту.
3.22. Порядок створення, права та обов’язки та порядок роботи Головної суддівської колегії Змагань та суддівських колегій Змагань передбачено відповідно до Правил проведення та суддівства змагань з фрі-файту.

4. Порядок організації документообігу суддівської колегії Федерації
4.1. У роботі суддівської колегії Федерації передбачаються наступні документи:
- документи, передбачені Правилами проведення та суддівства змагань з фрі-файту;
- рішення суддівської колегії відповідного рівня;
- заяви та клопотання;
- документація роботи атестаційних комісій спеціальних навчально-атестаційних семінарів спортивних суддів з фрі-файту;
- особиста справа спортивного судді з фрі-файту;
- посвідчення, будо-паспорт та сертифікати спортивного судді з фрі-файту;
- книги обліку посвідчень та сертифікатів;
- протокол роботи суддівської колегії змагань.
4.2. Відповідальність за організацію документообігу суддівської колегії покладається на Виконком та Секретаріат Федерації та їх представників на місцях.
4.3. Рішення суддівської колегії відповідного рівня:
- складається в довільній формі однак мусить містити інформацію про кількість присутніх, місце та дату проведення, порядок денний та прийняті рішення а також про хід голосування;
- складається у трьох примірниках, які подаються на затвердження до вищестоящого органу. Після затвердження один примірник повертається до колегії відповідного рівня. Інші примірники зберігаються в секретаріаті відповідного підрозділу Федерації;
- до рішення докладаються копії всіх документів, що розглядалися для прийняття відповідних рішень;
- рішення підписуються Головним суддею та секретарем зборів та скріплюються печаткою.
4.4. Заяви-клопотання:
- заповнюються в одному примірнику, підписуються власноручно автором клопотання або Головою зборів суддівської колегії, що ухвалила рішення про порушення цього клопотання;
- підшивається та зберігається з рішенням,  що було прийняте за даним клопотанням.
4.5. Документація роботи атестаційних комісій спеціальних навчально-атестаційних семінарів спортивних суддів з фрі-файту:
- готується до кожного семінару Виконавчим комітетом або Секретаріатом Федерації;
- журнал відвідування, анкети-заяви в одному примірнику зберігаються після завершення семінару в Секретаріаті або Виконкомі Федерації;
- атестаційні відомості підписуються в трьох примірниках, затверджуються Президентом Федерації та зберігаються по одному примірнику в секретаріаті Головної суддівської колегії Федерації, виконкомі Федерації та (за необхідністю) – у Головного судді Федерації;
- методичні матеріали до семінару, сертифікати та посвідчення спортивного судді з фрі-файту вручаються учасникам семінару після атестації та зберігаються спортивними суддями з фрі-файту;
- роздаткові та допоміжні матеріали після закінчення семінару списуються та утилізуються секретарем атестаційної комісії.
4.6. Особиста справа спортивного судді з фрі-файту:
- зберігається в одному примірнику у Секретаріаті Федерації;
- заповнюється виключно уповноваженим представником Секретаріату або Виконкому Федерації;
- ксерокопія особистої справи спортивного судді завірена Виконавчим директором або Головою Секретаріату Федерації надається за першою вимогою на розгляд Президії Федерації.
4.7. Посвідчення, будо-паспорт та сертифікати спортивного судді з фрі-файту:
- заповнюються Виконавчим комітетом або Секретаріатом Федерації;
- вручаються спортивному судді після проходження ним навчально-атестаційного семінару;
- зберігаються спортивним суддею, або (за його вимогою) – у секретаріаті Осередку.
4.8. Книги обліку посвідчень та сертифікатів:
- заповнюються Виконавчим комітетом або Секретаріатом Федерації;
- зберігаються у Секретаріаті Федерації.
4.9. Протокол роботи суддівської колегії змагань:
- заповнюється Головним секретарем Змагань у двох примірниках;
- підписується Головним суддею, Головним секретарем та Головним інспектором (Головою апеляційного журі) Змагань;
- один примірник надсилається до Головної суддівської колегії Федерації та зберігається у Секретаріаті Федерації, другий примірник зберігається у секретаріаті осередку, що проводив змагання.

5. Порядок обліку стажу, заохочення та стягнень спортивних суддів з фрі-файту
5.1. Основою для обліку стажу спортивного судді з фрі-файту є протоколи роботи суддівської колегії Змагань та його особиста справа.
5.2. Основою для подання клопотання щодо присвоєння чергової категорії спортивного судді з фрі-файту є посвідчення спортивного судді з фрі-файту (для присвоєння до відповідного підрозділу подається копія посвідчення).
5.3. Кількість поєдинків, що можуть бути зарахованими до стажу кожного спортивного судді за одні змагання, визначається наступним чином:
- для членів Головної суддівської колегії Змагань та спеціалізації «секретар змагань» до стажу зараховуються загальна кількість поєдинків даних змагань;
- для спеціалізації «рефері» розраховуються за наступною формулою: Х=N/A, де X –  це кількість поєдинків, що можуть бути зараховані до стажу спортивного судді за участь у даних змаганнях; N – загальна кількість поєдинків змагань; А – загальна кількість спортивних суддів з спеціалізацією «рефері», що брали участь у роботі суддівської колегії даних змагань;
- для спеціалізації «боковий суддя» розраховуються за наступною формулою: Х=3N/В, де X – це кількість поєдинків, що можуть бути зараховані до стажу спортивного судді за участь у даних змаганнях; N – загальна кількість поєдинків змагань; В – загальна кількість спортивних суддів з спеціалізацією «боковий суддя», що брали участь у роботі суддівської колегії даних змагань;
5.4. До стажу спортивного судді з фрі-файту зараховується кількість поєдинків, що вираховується за формулою: Y=Х*М/10, де Y – кількість поєдинків, що зараховуються до стажу спортивного судді за участь у роботі суддівської колегії даних змагань; Х – кількість поєдинків, що можуть бути зарахованими до стажу; М – оцінка роботи спортивного судді, отримана на даних змаганнях за 10-тибальною шкалою.
5.5. Оцінку роботі кожного спортивного судді з фрі-файту виставляють Головний суддя Змагань або Головний секретар Змагань в залежності від спеціалізації, та затверджуються Головним інспектором та Головою Апеляційного журі Змагань.
5.6. Зарахована кількість поєдинків заноситься до Протоколу роботи суддів змагань, посвідчення спортивного судді з фрі-файту та будо-паспорта та скріпляється печаткою і підписами – Головного судді Змагань, Головного секретаря Змагань та Головного інспектора (Голови апеляційного журі) Змагань – на Протоколі роботи суддів, Головного судді Змагань або Головного секретаря Змагань – у посвідчення спортивного судді та будо-паспорті.
5.7. Для заохочення спортивних суддів з фрі-файту за відмінну роботу під час змагань передбачені наступні матеріальні винагороди (в гривнях за одні змагання боковий суддя/рефері (секретар)/головний суддя):

 

 

 

Ранг змагань

 

Категорії

Місто

Район

Область

Україна

Європа

Світ

1

б/к

20/30

30/40

40/60

–––

–––

–––

2

ІІІ

30/40/50

40/50/60

50/70

–––

–––

–––

3

ІІ

40/50/60

50/60/70

60/80

–––

–––

–––

4

І

50/60/70

60/70/80

80/100/120

90/130

–––

–––

5

НК

80/90/100

80/90/100

90/110/130

100/150/200

–––

–––

6

МК

100/110/120

100/110/120

110/130/150

150/200/300

350/400/450

400/450/500

5.8. Рішення про заохочення чи стягнення спортивного судді з фрі-файту ухвалює відповідна Головна суддівська колегія Змагань за рішенням Головного судді (Головного секретаря – в залежності від спеціалізації судді) Змагань.
5.9. Поза змагальним процесом спортивні судді заохочуються або зазнають стягнень на загальних засадах, передбачених відповідними регламентами Федерації.

6. Перехідні положення
6.1. Дане Положення набирає чинності після затвердження Федерацією та припиняє свою дію у встановленому порядку.
6.2. Рішення Президії Федерації щодо спортивних суддів з фрі-файту, включених до складу Колегії спортивних суддів Федерації від 2001 року і до набрання Положенням чинності залишаються в силі.
6.3. Рішення та інші документи, ухвалені Президією Федерації до набрання чинності цим Положенням, втрачають свою чинність в частині, що суперечать його вимогам.
6.4. У випадку невідповідності норм Положення Статуту Федерації, Правилам проведення та суддівства змагань з фрі-файту, Положенню про категорійність спортивних суддів з фрі-файту переважну силу мають норми останніх документів.
6.5. Зміни та доповнення до Положення може вноситись Президією Федерації на подання Головного судді або Виконкому Федерації на вимогу більшості спортивних суддів з фрі-файту.