Статут

СТАТУТ
Всеукраїнської громадської організації
“ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФРІ-ФАЙТУ ТА КОНТАКТНИХ ЄДИНОБОРСТВ ТА ЗМІШАНИХ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ”
Київ - 2014 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Федерація фрі-файту та контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв» (надалі - Федерація) є всеукраїнською громадською організацією спортивного спрямування, діяльність якої будується на принципах  добровільності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності всіх членів.
1.2.  Повна назва Федерації – Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Федерація фрі-файту та контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв». Скорочена назва Федерації – Всеукраїнська Федерація фрі-файту та контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв. Абревіатура - ВФФКЄЗБМ.
1.3.  У своїй діяльності Федерація керується Конституцією України, чинним законодавством України, та цим Статутом.
1.4.  Діяльність Федерації поширюється на територію України.
1.5.  Федерація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», має відокремлене майно, рахунки у банківських установах України, веде облік та звітність відповідно до чинного законодавства, має печатку, штампи,  символіку, зразки якої затверджуються Президією Федерації. Символіка Федерації реєструється у порядку, передбаченому чинним законодавством.
1.6.  Місцезнаходження Президії - Україна, м. Київ, вул. Якіра, б. 8, оф. 39.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ.
2.1.  Метою діяльності Федерації є задоволення та захист законних спортивних, творчих, вікових та інших інтересів своїх членів та сприяння розвиткові в Україні змішаних бойових мистецтв, контактних єдиноборств, зокрема фрі-файту.
2.2.  Основними завданнями діяльності Федерації є:
1) поширення та пропаганда в Україні змішаних бойових мистецтв, контактних єдиноборств, зокрема фрі-файту, а також сприяння його впровадженню у практику  фізкультурно - оздоровчої і спортивної роботи як ефективного засобу фізичної, моральної підготовки і виховання;
2) пропаганда і популяризація фізичної культури і спорту серед населення, сприяння спортивному вихованню молоді, організації її змістовного відпочинку, тренувального та змагального процесу, сприяння його науково-методичному забезпеченню;
3) розвиток та зміцнення зв’язків з іншими організаціями та об’єднаннями у напрямках, що відповідають статутній діяльності Федерації.
2.3.  Для виконання своїх завдань Федерація у встановленому чинним законодавством порядку:
1) сприяє розробці і реалізації програм розвитку змішаних бойових мистецтв, контактних єдиноборств, зокрема фрі-файту, в Україні;
2) створює місцеві осередки та організовує їх співпрацю з органами державної виконавчої влади на місцях;
3) має право вносити пропозиції до органів державної влади і управління та отримувати необхідну інформацію з питань статутної діяльності, а також інші права, передбачені Законом України «Про громадські об’єднання»;
4) у напрямках, що відповідають статутній діяльності, співпрацює з іноземними та національними організаціями, може бути їх колективним членом, а також приймати колективні члени до свого складу;
5) сприяє створенню госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснуванню підприємств у порядку, передбаченому чинним законодавством;
6) у напрямках статутної діяльності сприяє підготовці спортсменів, тренерів та суддів, організації науково-методичних центрів підготовки, підвищення кваліфікації та атестації суддівсько-тренерських кадрів Федерації, організації спортивних клубів, секцій та груп у навчальних закладах та установах, створенню спортивних ліцеїв, дитячо-юнацьких спортивних шкіл тощо;
7) організовує проведення змагань, навчально-тренувальних зборів різних рівнів серед членів Федерації, розробляє регламенти їх проведення, порядок атестації своїх членів, встановлює свої почесні звання та відзнаки для своїх членів;
8) пропагує і впроваджує здоровий спосіб життя, організовує проведення лекцій, семінарів, спортивно-видовищних,  інформаційно - показових та інших заходів;
9) співпрацює з державними установами щодо роботи у інтернатах та спецзакладах виховання, роботи з молоддю, здійснює благодійну діяльність;
10) сприяє організації науково - дослідницької діяльності, виданню науково - методичних посібників, бере участь у заснуванні засобів масової інформації;
11) сприяє правовому та соціальному захисту своїх членів.

3. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.
3.1.  Членство у Федерації є індивідуальним та може бути колективним і почесним.
3.2.  Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і згідні дотримуватись вимог Статуту Федерації та проводити діяльність, спрямовану на реалізацію її цілей і завдань.
3.3.  Колективними членами Федерації можуть бути колективи підприємств, установ, громадських об’єднань, організацій, які сприяють реалізації ідей і завдань Федерації та підтримують її матеріально. Колективний член Федерації реалізує права і обов’язки через своїх представників.
3.4.  Почесними членами Федерації можуть визнаватись за рішенням Президії Федерації особи, що зробили істотний внесок у розвиток бойових мистецтв, або вагомо сприяють діяльності Федерації.
3.5.  Прийом та вихід членів Федерації проводиться Президією Федерації або радою місцевого осередку Федерації відповідно до поданої заяви індивідуального члена, або рішення зборів колективу - колективного члену та поданої заяви.
3.6.  Члени Федерації мають право:
1) обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;
2) брати участь у діяльності Федерації, користуватись методичною, практичною допомогою Федерації;
3) публікуватись у виданнях Федерації;
4) носити емблему та значок Федерації;
5) виходити зі складу членів Федерації.
3.7.  Члени Федерації зобов’язані:
1) перебувати на обліку у Федерації та брати участь у її роботі;
2) виконувати вимоги Статуту Федерації, рішення її керівних органів;
3) своєчасно сплачувати членські внески;
4) погоджувати з Федерацією свою діяльність у напрямку, що відноситься до її статутних завдань.
3.8.  Члени Федерації отримують відповідні документи про своє членство.
3.9.  Членство у Федерації припиняється:
1) рішенням Президії відповідно до поданої заяви індивідуального члена або рішення зборів колективу підприємства, установи, організації - колективного члена Федерації;
2) рішенням Президії Федерації у разі систематичного або грубого порушення Статуту Федерації.
3.10. Рішення про виключення з Федерації може бути оскаржене у Президії Федерації протягом двох тижнів з дня отримання повідомлення про виключення.

4. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦІЇ, ЇЇ КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ.
4.1.  Організаційно діяльність Федерації будується за територіальною ознакою. Організаційну основу Федерації становлять її місцеві осередки.
4.2.  Місцеві осередки можуть набувати статусу юридичної особи, у цьому разі вони повинні зареєструватися у встановленому законодавством порядку.
4.3.  У своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом та своїми статутами (положеннями), прийнятими їхніми керівними органами, які затверджуються Президією Федерації. Статути місцевих осередків не повинні суперечити Статуту Федерації.
4.4.  Місцеві осередки беруться на облік Президією Федерації.
4.5.  Вищим керівним органом Федерації є Конференція делегатів Федерації, яка скликається Президією Федерації один раз на чотири роки.
4.6.  Позачергові Конференції делегатів Федерації можуть бути скликані за рішенням Президії Федерації, або за вимогою 1/3 членів Федерації.
4.7.  Конференція делегатів Федерації:
1) приймає Статут Федерації, вносить до нього зміни та доповнення;
2) визначає перспективні завдання Федерації;
3) обирає терміном на чотири роки Президію, президента, віце-президентів та ревізійну комісію Федерації, розглядає і затверджує перспективні плани їхньої роботи, заслуховує звіти і приймає рішення щодо їх оцінки;
4) реалізує право власності на майно та кошти Федерації;
5) приймає рішення про припинення діяльності Федерації.
4.8.  Конференція ухвалює рішення простою більшістю голосів, а зміни і доповнення до Статуту та рішення про припинення діяльності - 3/4 присутніх на Конференції делегатів. Конференція правомочна у разі присутності 3/4 обраних делегатів.
4.9.  В період між Конференціями діяльністю Федерації керує Президія Федерації, яка збирається на свої засідання за потребою, але не менше одного разу на місяць.
4.10. Президія Федерації:
1) скликає Конференції Федерації, визначає їх час, місце, порядок денний, норми представництва делегатів та порядок їх делегування;
2) встановлює розміри вступних, членських та інших внесків;
3) приймає та виключає індивідуальних та колективних членів Федерації;
4) розробляє заходи із забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Федерацію її Статутом та рішеннями Конференцій Федерації, затверджує символіку Федерації, приймає рішення щодо поточної діяльності по виконанню статутних завдань Федерації;
5) розглядає питання про використання коштів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків та витрат, контролює його виконання;
6) здійснює господарське управління майном та коштами Федерації;
7) приймає рішення про створення та припинення діяльності місцевих осередків та затверджує положення про їх діяльність;
8) приймає рішення про участь у створенні господарчих установ та організацій, заснуванні підприємств;
9) визначає чергові завдання Федерації;
10) розглядає інші питання, що відносяться до компетенції Президії Федерації.
4.11. Президія Федерації правомочна ухвалювати рішення простою більшістю голосів, якщо на засіданні присутні не менше половини її складу. За умови рівності голосів під час прийняття рішення голос президента Федерації (голова Президії) є вирішальним.
4.12. Президент Федерації, а у разі його відсутності – віце-президент Федерації (заступники голови Президії), згідно зі своїми повноваженнями:
1) забезпечує дотримання вимог Статуту у діяльності Федерації;
2) узагальнює поточні плани роботи Федерації і подає їх на реалізацію Виконкому Федерації;
3) здійснює оперативне керівництво діяльністю Президії Федерації, визначає час, місце та порядок денний її засідань;
4) звітує перед Конференцією Федерації;
5) без довіреності представляє інтереси Федерації у державних органах, громадських об’єднаннях, міжнародних організаціях;
6) підписує офіційну документацію, пов’язану зі здійсненням виконавчо - розпорядчих функцій;
7) визначає розподіл обов’язків між членами Президії Федерації, призначає посадових осіб з правом першого та другого підписів;
8) затверджує кандидатуру головного тренера федерації;
9) приймає та звільняє штатних працівників апарату, які утримуються за рахунок коштів Федерації;
10) організовує міжнародне співробітництво Федерації, в установленому порядку укладає договори та угоди із зарубіжними організаціями.
4.13. У структурі Федерації створюються постійні колегії:
1) ідеологічна;
2) технічна;
3) медична;
4) тренерська;
5) головна суддівська;
6) інформації та пропаганди;
а також Секретаріат та інші колегії, які необхідні для виконання статутних завдань Федерації.
4.14.  Склад постійних колегій Федерації визначається їх керівниками і затверджується Президією Федерації. Керівники колегій складають поточні плани їх роботи і передають для узагальнення президенту Федерації.
4.15.  Функціональні повноваження колегій визначаються Президією Федерації. У разі необхідності можуть створюватись тимчасові комісії Федерації.
4.16.  Виконавчий комітет Федерації є постійно діючим виконавчим органом. Президент Федерації призначає посадових осіб Виконкому Федерації. Роботою Виконкому Федерації керує виконавчий директор, який призначається президентом Федерації. Виконком Федерації:
1) веде діловодство;
2) здійснює організаційну роботу;
3) складає кошториси, фінансові звіти, баланси Федерації, подає їх на затвердження Президії Федерації.
4.17.  Ревізійна комісія Федерації обирається Конференцією. Члени Ревізійної комісії Федерації зі свого складу обирають голову та секретаря.
4.18.  Засідання ревізійної комісії Федерації скликаються її головою у разі потреби, але не менше одного разу на рік.
4.19.  Члени ревізійної комісії Федерації не можуть бути членами Президії Федерації.
4.20.  Ревізійна комісія Федерації не менше одного разу на рік здійснює перевірку роботи виборних органів Федерації з питань виконання ними планів роботи, вимог Статуту Федерації, рішень Конференції Федерації, ведення діловодства, контролює фінансово-господарську діяльність Федерації.
4.21.  У період між Конференціями Федерації ревізійна комісія Федерації при виявленні порушень інформує Президію Федерації для прийняття відповідних заходів.

5. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ.
5.1. Федерація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.
5.2. У разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, Федерація зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.
5.3. Федерація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання Федерації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.
5.4. Федерація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Федерації її членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Федерації (у разі її ведення), підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
5.5. У разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
5.6. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються          правонаступнику.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕОРГАНІАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ.
6.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється:
6.1.1. За рішенням Федерації, прийнятим Конференцією (якщо за це проголосувало більше 3/4 присутніх), шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.
6.1.2. За рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.
6.2. Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
6.3. Рішення про саморозпуск Федерації приймається у порядку, встановленому цим статутом. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск Федерації, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Федерації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання її коштів та майна після ліквідації.
6.4. Федерація подає (надсилає) рішення про саморозпуск до уповноваженого органу з питань реєстрації.
6.5.  З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Федерації про саморозпуск розпочинається її припинення як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
6.6. Реорганізація Федерації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
6.7. Про прийняті рішення щодо реорганізації Федерації шляхом приєднання повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ.
7.1.  Зміни та доповнення до Статуту Федерації вносяться рішенням Конференції Федерації, якщо за це проголосувало 3/4 присутніх делегатів з правом голосу.
7.2.  Зміни у статутних документах Федерації підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому порядку.