Правила спортивних змагань з фрі-файту

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
23 липня 2013 року № 34
    

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1368/23900

Правила спортивних змагань з фрі-файту

І. Загальні положення

1. Ці Правила складені на підставі та у відповідності до правил проведення та суддівства змагань з фрі-файту Міжнародної Федерації бойових мистецтв «Фрі-файт».

2. Цими Правилами визначаються всі вимоги та умови, які регламентують порядок проведення змагань, підрахунку балів та визначення переможців у спортивних змаганнях з фрі-файту Всеукраїнської Федерації фрі-файту та контактних єдиноборств (далі – Федерація).

3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

вагова категорія – група учасників змагань, вага яких потрапляє у певні рамки, визначені цими Правилами. Вагові категорії можуть об’єднувати тільки учасників однієї вікової групи;

вікова група – група учасників змагань, дата народження яких потрапляє у певні рамки, визначені цими Правилами. Вікова група включає у себе декілька вагових категорій;

Головна суддівська колегія змагань – основний колективний керуючий орган змагань, що відповідає за всі етапи їх організації та проведення;

готовність спорядження – відповідність встановленим цими Правилами нормам спорядження учасника, який вийшов на майданчик для проведення поєдинку;

готовність учасника – комплексний параметр, що включає певні, визначені цими Правилами вимоги до спорядження учасника та його фізичної та психологічної готовності до поєдинку;

дії рефері – спеціальні дії, що виконує рефері під час поєдинку, які складаються з  комплексу встановлених цими Правилами команд та жестів;

жести рефері – визначена цими Правилами послідовність рухів, що використовує рефері для проведення поєдинку;

майданчик – площадка з м’яким покриттям, обладнана відповідно до вимог цих Правил для проведення поєдинків з фрі-файту;

місце проведення змагань – споруда (комплекс споруд), що включає спортзал, роздягальні та інші допоміжні приміщення;

партер – стійке положення учасника, при якому він спирається на будь-яку іншу частину тіла, не указану в положенні «стійка»;

поєдинок – етап змагань, під час якого за допомогою встановлених цими Правилами уніфікованих дозволених технічних дій, системи суддівства, оцінки та підрахунку балів визначається та порівнюється рівень спеціальної фізичної, тактико-технічної та морально-вольової підготовки учасників;

положення учасника – визначена цими Правилами конфігурація тіла учасника під час поєдинку, з якого учаснику дозволяється виконувати технічні елементи;

спортсмен – особа, яка прибула для участі у змаганнях;

спорядження – спеціальний обладунок, передбачений цими Правилами для забезпечення захисту учасників від можливих наслідків ударів під час поєдинку;

стійка – таке стійке положення учасника, при якому він спирається тільки на ноги (стопи, коліна);

суддівська бригада – група суддів - членів суддівської колегії змагань, яка здійснює суддівство на конкретному майданчику;

суддівська колегія змагань – група суддів Федерації, які допущені у визначеному цими Правилами порядку до суддівства змагань;

учасник – спортсмен, допущений до змагань у встановленому цими Правилами порядку.

4. Положення про проведення змагань:

1) є основним документом для проведення змагань;

2) складається у чіткій відповідності до цих Правил, затверджується організацією, яка здійснює безпосереднє проведення змагань, погоджується Президентом Федерації та (при необхідності) затверджується повноважними органами виконавчої влади відповідно до рівня заходу;

3) може бути складене у довільній формі, однак обов’язково у положенні повинна бути така інформація щодо змагань: назва, мета проведення, строк та місце проведення, керівництво змагань, учасники, рівень, статус, характер, система, програма змагань, порядок нагородження переможців та призерів змагань, фінансування змагань, порядок допуску учасників до змагань, вимоги до підготовки спортивних споруд, склад Головної суддівської колегії змагань (склад Головної суддівської колегії змагань може затверджуватись окремо);

4) розсилається запрошеним організаціям не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення офіційного зважування.

5. Акт огляду місця проведення змагань:

1) складається за результатами роботи спеціальної комісії у довільній формі та є підставою для прийняття рішення про відповідність підготовки місця проведення змагань встановленим цими Правилами вимогам;

2) повинен включати у себе місце та час проведення огляду, присутніх посадових осіб, результати огляду зовнішнього виду споруди, фойє та коридорів, роздягалень (кількість, пропускна здатність тощо), туалетів, душових, входів до спортивного залу, стан спортивного залу та інше;

3) підписується усіма членами комісії.

6. Іменна заявка (додаток 1):

1) є основним первинним документом для протоколу проведення змагань та підставою для допуску спортсмена до участі у змаганнях;

2) має встановлену форму та може бути змінена тільки Президією Федерації;

3) заповнюється представником команди;

4) заповнюється друкованим способом. Заповнення заявки від руки не допускається;

5) зразок заявки розсилається організатором разом з положенням про відповідне змагання;

6) всі графи заявки повинні бути заповнені, усі виправлення у заявці повинні бути завізовані підписом представника команди та печаткою організації, що її відряджає;

7) прізвища, імена та по батькові, дати народження спортсменів у заявці зазначаються повністю;

8) проти кожного прізвища лікар ставить дату проведення огляду, підпис та печатку, чим підтверджує допуск учасника до змагань. Якщо до заявки додаються довідки від лікаря на кожного учасника, вони повинні бути прикріплені до заявки, а у відповідній графі проти кожного прізвища ставиться «Довідка». На довідці в обов’язковому порядку вказується дата проходження учасником медичного огляду;

9) заявку підписують керівник організації, що відряджає команду, представник команди та лікар, що здійснив допуск спортсменів до змагань. У дужках біля кожного підпису повинно бути розшифроване прізвище особи, яка виконала цей підпис. Проти кожного підпису ставиться дата, коли цей підпис було виконано;

10) за достовірність інформації, наведеної у заявці, відповідають особи, що її підписали.

7. Анкета учасника (додаток 2) та анкета судді (додаток 3):

1) є складовими частинами для створення баз даних – рейтингу Федерації;

2) заповняється учасниками та суддями власноручно, незалежно від того, допущений він до змагань чи ні;

3) повинні заповнюватись розбірливо, друкованими літерами, всі графи анкети повинні бути заповнені. У разі негативних відповідей у графі ставиться «ні» або «не був» тощо, прочерки у графах анкети не ставляться;

4) надається до мандатної комісії спортсменами та суддями особисто;

5) за достовірність інформації, наведеної у анкеті спортсмена, судді, відповідає сам спортсмен, суддя;

6) у дивізіоні «Еліта» анкети спортсменами можуть не заповнюватись.

8. Картка зважування (додаток 4):

1) є підставою для допуску учасника до зважування. З картки зважування вага спортсмена заноситься до протоколу проведення змагань;

2) форму картки зважування встановлено цими Правилами, змінювати зазначену форму може тільки Президія Федерації;

3) друкується головним секретарем або уповноваженою ним особою;

4) підставою для друку картки зважування є допуск головного лікаря та головного судді змагань;

5) представник команди перевіряє інформацію, викладену у картці зважування, та засвідчує її правильність своїм підписом. Інші записи представником команди у картці не робляться;

6) не допускається виправлення у картці зважування;

7) картка є внутрішнім документом головного секретаря змагань. Безконтрольний доступ сторонніх осіб, в тому числі представників команд, до карток зважування заборонений.

9. Протокол проведення змагань (додаток 5):

1) є головним документом, що відображає розподіл учасників по вагових категоріях, перебіг змагань та їх результати;

2) загальний протокол змагань складається з окремих протоколів — по кожному етапу, розділу, віковій групі та ваговій категорії змагань;

3) протоколи вагових категорій підшиваються відповідно до їх вікових груп, всі протоколи вагових категорій одного етапу (розділу) змагань підшиваються до швидкозшивача;

4) зовнішній вид протоколу етапів змагань (для особистих змагань – вагової категорії, для командних змагань – командних зустрічей) з додатком протоколів особистих зустрічей може бути зміненим тільки Президією Федерації;

5) протокол веде Головний секретар змагань або уповноважена ним особа, забороняється ведення одного протоколу вагової категорії різними особами;

6) усі виправлення у протоколі повинні бути завірені підписами головного секретаря, головного інспектора змагань та (у разі необхідності) зацікавлених осіб (представник команди тощо). Виправлення у протоколі повинні бути зведені до мінімуму;

7) записи про хід змагань повинні вноситись до протоколу негайно по закінченні кожного виступу (поєдинку);

8) протокол є внутрішнім документом, доступ сторонніх осіб до протоколу заборонений;

9) кожен протокол вагової категорії підписують головний суддя змагань, головний секретар змагань, головний інспектор змагань (всі судді повинні мати відповідну рівню змагань суддівську категорію). Якщо головний інспектор змагань не є офіційним членом суддівської колегії Федерації, а представляє іншу організацію, то четвертий підпис ставить ведучий рефері змагань.


10. Протокол проведення засідання Головної суддівської колегії змагань:

1) протокол проведення засідання Головної суддівської колегії змагань складається по його завершенні;

2) форма протоколу довільна, однак він обов’язково повинен містити таку інформацію: місце та час проведення, порядок денний (обов’язковий пункт порядку денного – про допуск суддів до участі у роботі суддівської колегії змагань), присутні (кількість осіб, що мають право голосу, кількість загальна, перелік присутніх), хто був обраний головуючим та секретарем засідання, хід засідання, прийняті по кожному питанню рішення, результати голосування;

3) протокол підписують голова та секретар засідання.

11. Відомість – акт проведення атестації суддівської колегії змагань (додаток 6):

1) відомість-акт проведення атестації суддів (відомість) складається під час засідання Головної суддівської колегії змагань;

2) зовнішній вид відомості має встановлену форму та може бути зміненим тільки Президією Федерації;

3) відомість є підставою-підтвердженням для рішення про допуск суддів до участі у суддівстві змагань;

4)  відомість складається секретарем засідання;

5) відомість підписують головний суддя змагань, головний інспектор змагань та голова апеляційного журі змагань; якщо головний інспектор представляє іншу організацію (не Федерацію), відомість підписує ведучий рефері.

12. Картка реєстрації (бейдж):

1) вручається під час мандатної комісії кожній офіційній особі змагань, крім суддів, які не входять до складу Головної суддівської колегії змагань;

2) суддям, які не входять до складу Головної суддівської колегії змагань, картки реєстрації вручаються після їх допуску засіданням Головної суддівської колегії змагань;

3) картка реєстрації може мати довільну форму, однак у ній обов’язково повинна бути наведена така інформація: назва, місце та час проведення змагань, прізвище, ім’я, по батькові, фотографія та посада офіційної особи. Для учасників дивізіону «Аматор» допускаються картки реєстрації без фотографії та прізвища, імені та по батькові;

4) картка реєстрації є формальним дозволом знаходитись у місці проведення змагань. Відповідно до карток реєстрації відбувається допуск охороною у відповідні сектори місця проведення змагань;

5) картку реєстрації підписує член Головної суддівської колегії змагань (крім головного лікаря).

13. Протокол наради Головної суддівської колегії змагань з представниками:

1) протокол наради Головної суддівської колегії змагань з представниками складається під час її проведення, не залежно від того, приймались будь-які рішення під час її проведення чи ні;

2) формальні вимоги до протоколу відповідають вимогам до протоколу проведення засідання Головної суддівської колегії.

14. Склад пар (додаток 7):

1) є основним документом, на підставі якого визначається послідовність виступів учасників на кожному (або на одному –  залежно від рівня змагань) майданчику;

2) складається головним секретарем змагань або уповноваженою ним особою. Склад пар складається у двох примірниках, один з яких надається у секретаріат, а другий вивішується на спеціальному стенді або у копіях роздається представникам команд;

3) зовнішній вид складу пар має встановлену форму та може бути зміненим тільки Президією Федерації;

4) заповнюється чітко та розбірливо, виправлення у складі пар не допускаються;

5) підписується особою, яка його склала.

15. Суддівська записка етапу змагань «Поєдинок» (додаток 8), суддівська записка етапу змагань «Обов’язкова програма» (додаток 9):

1) ведуться боковими суддями;

2) зовнішній вид суддівських записок має встановлену форму та може бути зміненим тільки Президією Федерації;

3) суддівська записка повинна бути заповнена чітко та розбірливо, не допускається виправлення у суддівських записках;

4) заповнені суддівські записки є внутрішніми документами. Суддівські записки зберігаються у секретаря напрямку (майданчика) та можуть видаватися для ознайомлення тільки до апеляційного журі змагань.

16. Офіційні результати особистих змагань (додаток 10) та офіційні результати командних змагань (додаток 11):

1) є інформативним документом, який розповсюджується серед членів Федерації та видається іншим зацікавленим особам;

2) зовнішній вид офіційних результатів змагань має встановлену форму та може бути зміненим тільки Президією Федерації;

3) офіційні результати змагань складаються головним секретарем змагань на підставі протоколів проведення змагань;

4) офіційні результати змагань підписуються головним суддею, головним секретарем та головним інспектором змагань.

17. Звіт про проведення змагань:

1) є основним офіційним документом, що інформує про перебіг змагань;

2) складається у довільній формі, однак повинен містити інформацію, наведену нижче;

3) є комплексним документом, що включає у себе звіт головного судді змагань, звіт головного секретаря змагань, звіт голови апеляційного журі змагань;

4) звіт головного судді змагань повинен містити таку інформацію: інформацію про змагання (назва, рівень, місце та час проведення змагань), інформацію про місце проведення змагань (стан підготовки, кількість глядачів), інформацію про роботу суддівської колегії змагань (загальна оцінка роботи та у спеціальному додатку оцінка кожного судді окремо, висновок про подальшу роботу перелічених суддів та рекомендації), інформацію про кількість дискваліфікацій, винесених під час змагань, докладний перелік учасників (команд), які отримали дискваліфікацію (з точним указанням причини дискваліфікації, хто її виніс та терміну, на який вона винесена);

5) звіт головного секретаря повинен містити усю статистичну інформацію про змагання – кількість учасників (за заявками та які взяли участь у змаганнях, з них кількість у кожній з вікових груп, кількість учасників з відповідними спортивними званнями), загальна кількість представлених адміністративно-територіальних одиниць, кількість команд, кількість вікових категорій, у яких було виконано нормативи на отримання звання майстра спорту України (з переліком цих категорій);

6) звіт голови апеляційного журі повинен містити інформацію щодо апеляцій, поданих протягом змагань (у звіті указується кількість апеляцій, у спеціальному додатку приводиться докладна інформація щодо їх змісту, розгляду та рішень, прийнятих по кожній апеляції, та на підставі чого приймалися ці рішення);
7) звіт про проведення змагань підписується головним суддею, головним секретарем та головою апеляційного журі змагань. Кожний з додатків до звіту про проведення змагань підписує головний суддя змагань та особа, що його склала.

18. Звіт головного лікаря змагань:

1) є інформативним документом, що є основою для внесення до бази даних учасників інформації щодо травм та нокаутів/нокдаунів, отриманих учасниками змагань;

2) складається особисто головним лікарем змагань у довільній формі, однак обов’язково повинен містити інформацію щодо травм, отриманих учасниками під час змагань (загальна кількість травм та учасників, що їх отримали), нокаутів/нокдаунів, отриманих учасниками під час змагань (загальна кількість та докладний перелік учасників), а також зауваження та пропозиції щодо проведення наступних змагань;

3) підписується головним лікарем змагань особисто.

19. Протокол засідання апеляційного журі змагань:

1) є основою для складання головою апеляційного журі звіту про проведення змагань;

2) складається у довільній формі, однак повинен обов’язково містити інформацію щодо місця та часу проведення засідання апеляційного журі, перелік присутніх, порядок денний, хід обговорення, рішення, які були прийняті, та результати голосувань. До порядку денного обов’язково включаються два питання – про оцінку роботи апеляційного журі та про підбиття підсумків. За необхідності до порядку денного можуть бути включені інші питання;

3) підписується головою апеляційного журі та головним інспектором змагань.

20. Завдання цих Правил:

1) встановлення умов для виявлення та уніфікованого порівняння досягнень учасників у процесі змагань та забезпечення умов для об’єктивного визначення переможців змагань;

2) упорядкування та систематизація вимог, умов і правил для чіткої організації змагань;

3) забезпечення умов для збереження здоров’я учасників під час їх участі у змаганнях;

4) сприяння подальшому розвитку та популяризації фрі-файту.

21. Ці Правила є обов’язковими для виконання суддями та іншими офіційними особами, які беруть участь у проведенні змагань.

22. Вносити зміни в ці Правила має право тільки Президія Федерації. Внесені зміни затверджуються у встановленому законодавством порядку.

 

ІІ. Характер та спосіб проведення змагань

1. Змагання проводяться Федерацією відповідно до календаря спортивних заходів (змагань), який складається Президією Федерації на рік.
При формуванні календаря спортивних заходів Президія Федерації визначає рівень, статус, характер та спосіб проведення кожного з наведених змагань. Частина календаря (залікові змагання) при необхідності затверджується уповноваженим органом виконавчої влади відповідного рівня. Календар спортивних заходів повинен розсилатися представникам Федерації на початку поточного року. На підставі календаря готується положення про змагання, що затверджується у встановленому порядку та розсилається представникам Федерації.

2. При формуванні календаря спортивних заходів (змагань) на рік встановлюються такі рівні: головні, основні, відбіркові, контрольні (класифікаційні). Президія Федерації встановлює окремі вимоги щодо умов, які повинні бути виконані для проведення змагань на відповідному рівні.

3. Залежно від планів Федерації відповідний рівень змагань може надаватися змаганням з всеукраїнським, міжрегіональним, регіональним та міським рангом. Ранг змагань затверджується уповноваженим органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту.

4. Види проведення змагань. Змагання можуть бути особистими, командними та особисто-командними:

1) в особистих змаганнях визначається результат виступу учасника окремо у кожному з розділів, в якому він брав участь, відповідно до визначеного результату учаснику присвоюється місце у відповідній ваговій категорії;
2) у командних змаганнях можливі два варіанти проведення змагань:

у першому — підсумкові результати кожного учасника зараховуються команді за результатами змагань після їх закінчення;

у другому — змагання відбуваються між командами відповідно до встановленої системи; кількісний та якісний склад команди, варіант та система проведення змагань визначаються положенням про їх проведення;

3) в особисто-командних змаганнях підсумкові результати кожного учасника зараховуються як кожному учаснику, так і команді.

5. Система проведення змагань може бути з вибуванням (після першої поразки або після другої поразки – залежно від кількості учасників та рівня змагань), кругова або змішана.

6. Програма змагань складається з двох етапів: «Обов’язкова програма» та «Поєдинок».

7. Етапи «Поєдинок» та «Обов’язкова програма» є рівноправними. Вимоги до учасників на етапі «Обов’язкова програма» встановлює технічна колегія Федерації для конкретних змагань відповідно до їх рівня. Встановлені вимоги вказуються у положенні про проведення відповідних змагань.

8. Змагання етапу «Поєдинок» можуть проводитись окремо у чотирьох розділах:

з обмеженим рівнем сили виконання технічних дій  – «лімітед файт»;

з реальним рівнем сили виконання технічних дій – «ріал файт»;

з реальною силою виконання технічних дій на рингу або ММА-рингу – ММА;

без ударів – «сабмишин файт».

9. Всі розділи програми змагань є незалежними одні від одних, всі змагання до всеукраїнського рангу включно можуть проводитися окремо в різний час впродовж року по кожному з розділів. Допускається проведення змагань в усіх чотирьох розділах. Переможець в усіх чотирьох розділах отримує звання абсолютного чемпіона.

10. Під час змагань в розділах «ріал файт» та ММА оцінюються тільки удари та прийоми, проведені з повним рівнем сили виконання. Під час змагань в розділі «лімітед файт» такі удари та прийоми заборонені. Під час змагань в розділі «сабмишин файт» будь-які удари заборонені. Інші дозволені та заборонені дії, а також порядок їх оцінювання у кожному з розділів змагань встановлюються цими Правилами.

11. Змагання етапу «Поєдинок» можуть проводитись у двох дивізіонах – «Аматор» та «Еліта»:

1) ці Правила застосовуються для обох дивізіонів;
2) до участі у змаганнях дивізіону «Аматор» допускаються всі учасники, що відповідають вимогам цих Правил;

3) учасники дивізіону «Еліта» поділяються на субдивізіони «Клас А» та «Клас Б»:

до змагань субдивізіону «Клас Б» допускаються всі учасники, що досягли віку 18 років та посіли у дивізіоні «Аматор» від першого до п’ятого місця у відповідній ваговій категорії;

до змагань субдивізіону «Клас А» допускаються переможці змагань в субдивізіоні «Клас Б» та спортсмени інших напрямів  контактних видів єдиноборств – виключно чемпіони національних або міжнародних змагань;

4) змагання етапу «Поєдинок» у дивізіоні «Аматор» можуть проводитись в усіх чотирьох розділах, а у дивізіоні «Еліта» - виключно у розділах «ріал файт», ММА та «сабмишин файт».

ІІІ. Учасники змагань

1. До змагань етапу «Поєдинок» допускаються виключно спортсмени чоловічої статі. До змагань етапу «Обов’язкова програма» допускаються спортсмени чоловічої та жіночої статі. Підставою для допуску до участі у змаганнях є заповнена іменна заявка встановленої форми.

2. Для учасників етапу змагань «Обов’язкова програма» встановлюються такі вікові групи:

1) чоловіки:
молодші юнаки — 10-12 років;
старші юнаки — 13-15 років;
юніори — 16-18 років;
дорослі — старші 19 років;

2) жінки:

молодші діти — 6-7 років;
старші діти — 8-9 років;
молодші дівчата – 10-12 років;

старші дівчата — 13-15 років;
юніорки — 16-18 років;
дорослі — старші 19 років.

3. Для учасників дивізіону «Еліта» етапу змагань «Поєдинок» для чоловіків встановлюється вікова група — старші 19 років.

4. Для учасників дивізіону «Аматор» етапу змагань «Поєдинок» для чоловіків встановлюються такі вікові групи:

розділ з обмеженим рівнем контакту «лімітед файт»:

          молодші юнаки — 10-12 років;
          старші юнаки — 13-15 років;
          юніори — 16-18 років;
          дорослі — старші 19 років;

          розділи «ріал файт» та ММА:
          юніори — 19-20 років;
          дорослі — старші 21 року;

розділ без ударів «сабмишин файт»:
молодші діти — 6-7 років;
старші діти — 8-9 років;
молодші юнаки — 10-12 років;
старші юнаки — 13-15 років;
юніори — 16-18 років;
дорослі — старші 19 років.

5. Вагові категорії чоловіків:

1) розділи «ріал файт», «лімітед файт» та «сабмишин файт»:

Вікова група    Дивізіон «Аматор»
(кілограми)    Дивізіон «Еліта»
(кілограми)
молодші діти    до19; до 22; до 25; до 28; до 32; до 37; до 42; понад 42     ---
cтарші діти    до 25; до 28; до 32; до 37; до 42; до 47; до 52; понад 52    
молодші юнаки    до 28; до 32; до 37; до 42; до 47; до 52; до 57; до 63; понад 63    ---
старші юнаки    до 32; до 37; до 42; до 47; до 52; до 57; до 63; до 69; до 74; понад 74    ---
юніори    до 52; до 57; до 63; до 69; до 74; до 79; до 84; понад 84    до 57; до 63; до 69; до 74; до 79; до 84; до 89; понад 89
дорослі    до 57; до 63; до 69; до 74; до 79; до 84; до 89; понад 89    до 57; до 63; до 69; до 74; до 79; до 84; до 89; понад 89

2) розділ ММА: до 52 кілограмів (до 115 фунтів), до 57 кілограмів (до 125 фунтів), до 63 кілограмів (до 135 фунтів), до 69 кілограмів (до 145 фунтів), до 74 кілограмів (до 155 фунтів), до 79 кілограмів (до 170 фунтів), до 84 кілограмів (до 185 фунтів), до 93 кілограмів (до 205 фунтів), до 120 кілограмів (до 265 фунтів), понад 120 кілограмів (понад 265 фунтів).

6. Вагові категорії жінок:

Вікова група    Етап «Обов’язкова програма»
(кілограми)
молодші діти    до 19; до 22; до 25; до 28; до 32; до 37; до 42; понад 42
старші діти    до 25; до 28; до 32; до 37; до 42; до 47; понад 47
молодші дівчата    до 32; до 37; до 42; до 47; до 52; понад 52
старші дівчата    до 37; до 42; до 47; до 52; до 57; понад 57
юніорки    до 42; до 45; до 48; до 52; до 56; до 60; до 65; понад 65
дорослі    до 45; до 48; до 52; до 56; до 60; до 65; до 70; понад 70

7. За письмовим клопотанням організації, що відряджає, та за спеціальним дозволом тренера та медичної установи Головна суддівська колегія змагань може допустити виступ учасника у більш старшій віковій групі або більш важкій ваговій категорії.

IV. Суддівська колегія та офіційні особи

1. Брати участь у суддівстві будь-яких змагань мають право тільки судді, підготовлені та атестовані в установленому порядку Федерацією або її уповноваженими представниками.

2. Категорія судді повинна відповідати рангу змагань. Перед початком змагань головним суддею обов’язково проводиться засідання Головної суддівської колегії змагань для атестації та допуску суддів до змагань, про що складається відповідний акт-відомість. Крім головного судді до складу атестаційної комісії входять головний інспектор та голова апеляційного журі змагань (або ведучий рефері – якщо головний інспектор представляє іншу організацію).

3. Склад суддівської колегії змагань встановлюється відповідно до їхнього рівня з числа посадових осіб, наведених нижче. Всі судді та офіційні особи зобов’язані знати ці Правила та положення про проведення змагань, у яких вони беруть участь. Усі судді та офіційні особи змагань, що безпосередньо задіяні у їх проведенні, повинні знаходитись у приміщенні місця проведення змагань. Всі судді та офіційні особи змагань повинні мати картки реєстрації (бейджи).

4. Всім без винятку суддям та офіційним особам змагань категорично заборонено вживання речовин алкогольної та/або наркотичної дії та інших речовин, використання яких заборонене нормами  чинного законодавства України.

5. Президент Федерації:

1) контролює процес організації змагань та дотримання цих Правил під час їх проведення, має інші права та обов’язки, що передбачені Статутом Федерації;

2) на усіх заходах Федерації є високоповажним гостем;

3) є членом технічної комісії і має право голосу.

6. Головний інспектор змагань:

1) призначається організацією, що керує процесом проведення змагань;

2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

3) контролює під час підготовки та проведення змагань виконання цих Правил та інших актів, що регламентують проведення змагань;

4) надає необхідні рекомендації та має право вимагати розв’язання проблем, які можуть виникнути під час проведення змагань;

5) призначає своїх помічників;

6) має право призупинити проведення змагань до усунення виявлених недоліків.

7. Головний суддя (головний рефері):

1) призначається Президентом Федерації або за його погодженням організацією, що керує процесом проведення змагань;

2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

3) є основною особою, що контролює виконання цих Правил протягом змагань;

4) забезпечує все для того, щоб уникнути помилок у суддівстві, та виправляє останні при їх виникненні;

5) перевіряє готовність місця проведення змагань, складає акт про готовність місця проведення змагань;

6) до початку змагань та при необхідності після кожного дня змагань проводить засідання Головної суддівської колегії та збори представників;

7) разом з головним інспектором та головою апеляційного журі у встановленому цими Правилами порядку здійснює атестацію та допуск суддів до суддівства змагань;

8) призначає бригаду суддів, що відповідають за зважування;

9) призначає своїх заступників — ведучих рефері та старших рефері;

10) розподіляє суддів на бригади;

11) керує роботою суддівських бригад, розподіляє обов’язки між суддями, які входять до неї;

12) у разі поєднання посад головного судді та старшого на майданчику на підставі поданих суддівських записок визначає переможця в поєдинку;

13) оцінює якість роботи членів суддівської колегії та складає звіт про проведення змагань, підписує разом з головним секретарем та ведучим рефері змагань протокол проведення змагань.

8. Головний секретар змагань:

1) призначається Президентом Федерації або за його погодженням організацією, що керує процесом проведення змагань;

2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

3) веде всю документацію змагань;

4) відповідає за контроль над проходженням кожним учасником всіх етапів (розділів) змагань, своєчасне оголошення порядку виступів учасників, повідомлення представникам команд усієї необхідної інформації під час проведення змагань;
5) призначає своїх заступників та секретарів по кожному з етапів (розділів) змагань, контролює їх роботу;

6) підписує разом з головним суддею та ведучим рефері змагань офіційні протоколи та результати змагань.

9. Голова апеляційного журі змагань:

1) призначається Президентом Федерації або за його погодженням організацією, що керує процесом проведення змагань;

2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

3) формує апеляційне журі з 3-х чоловік;

4) приймає на розгляд претензії та апеляції тільки від офіційних представників команд;

5) має право розглядати апеляції та претензії, якщо представником надано відеозапис спірного поєдинку змагань або вони обґрунтовані в інший спосіб;

6) має право скасовувати результати поєдинку змагань та вимагати їх повторного проведення;

7) веде протокол роботи апеляційного журі, фіксує всі апеляції та звітує перед Головною суддівською колегією змагань про їх розгляд.

10. Головний лікар змагань:

1) призначається Президентом Федерації або за його погодженням організацією, що керує процесом проведення змагань;

2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

3) відповідає за медичне обслуговування учасників змагань;

4) здійснює огляд спортсменів та приймає рішення про їх допуск до змагань під час проходження ними мандатної комісії;

5) підписує довідки про отримання спортивних травм під час змагань;

6) під час проведення змагань є членом мандатної комісії та Головної суддівської колегії;

7) вимога головного лікаря про припинення поєдинку повинна беззаперечно виконуватись рефері (якщо один з учасників не може продовжувати поєдинок через травму);

8) призначає своїх заступників, відповідає за їхню професійну придатність до завдань, які їм делегуються.

11. Комендант змагань:

1) призначається головним суддею змагань;

2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

3) відповідає за своєчасну підготовку та художнє оформлення місця проведення змагань відповідно до вимог цих Правил. Формує для цього групу обслуговування – виконавчий комітет змагань;

4) відповідає за підготовку та проведення урочистого відкриття, нагородження учасників, підтримання чистоти та порядку протягом змагань;

5) вчасно доводить до учасників необхідну інформацію щодо розташування спортивного залу, роздягалень, туалетів, інших приміщень у місці проведення змагань;

6) координує дії представників правоохоронних органів та охорони щодо забезпечення громадського порядку під час проведення змагань.

12. Ведучий рефері етапу (розділу) змагань:

1) призначається головним суддею (головним рефері) змагань;

2) відповідає за роботу певного етапу (розділу) змагань. Якщо змагання з відповідного етапу (розділу) проводяться на декількох майданчиках – координує їхню роботу, призначає старшого рефері на майданчик;

3) співпрацює з членами Головної суддівської колегії, щоб забезпечити роботу ввіреного йому етапу (розділу);

4) звітує головному судді (головному рефері) змагань;

5) може брати участь у роботі мандатної комісії (за призначенням головного судді);

6) у своєму етапі (розділі) виконує повноваження головного рефері і може приймати самостійні рішення;

7) коли змагання відповідного етапу (розділу) проходять на одному майданчику, то до наведених обов’язків ведучого рефері додаються функції старшого на майданчику;

8) підписує разом з головним суддею та головним секретарем змагань офіційні протоколи та результати змагань.

13. Секретар етапу (розділу):

1) призначається головним секретарем змагань;

2) контролює всю документацію свого етапу (розділу), порядок виступів учасників;

3) своєчасно доводить до учасників та представників команд інформацію, що стосується змагань;

4) організовує роботу майданчика так, щоб між боями не було затримок;

5) призначає своїх заступників на майданчиках, якщо змагання етапу (розділу) проводяться більше, ніж на одному, делегує їм частину своїх повноважень залежно від їх підготовки.

14. Старший на майданчику (старший рефері):


1) старшим на майданчику, залежно від кількості майданчиків, може бути або головний суддя, або призначений ним ведучий рефері, або старший рефері;

2) старший рефері призначається ведучим рефері відповідного етапу  (розділу);

3) старший на майданчику відповідає за роботу ввіреного йому майданчика;

4) керує суддівською бригадою етапу (розділу), може робити заміну суддів, контролювати роботу секретаріату, що відповідають за роботу відповідного майданчика;

5) розглядає питання та приймає рішення щодо дискваліфікації учасника на один поєдинок;

6) співпрацює з комендантом змагань і медичною бригадою для технічного і медичного забезпечення майданчика;

7) у етапі «Поєдинок» визначає переможця;

8) при необхідності звітує ведучому рефері та головному рефері про роботу.

15. Рефері:

1) на кожному майданчику призначається старшим на майданчику;

2) основне завдання рефері – контроль за дотриманням учасниками на майданчику цих Правил;

3) при суддівстві поєдинку рефері використовує такі команди:

1. Команди дії    2. Команди інформаційні    3. Команди пояснюючі
1                                2                                     3
«Бій!»             «Зауваження!»                      Переможець
«Стій!»          «Попередження!»               Перевищення дотику
«Розійтись!»          «Увага!»                     Недозволена техніка
«По місцях!»      «Правила!»                    Техніка нижче пояса
«Далі!»              «Підготовка!»                  Неконтрольовані дії
«Лікар!»              «Норми!»                           Нокдаун
«Кругом!»          «Запізнення!»                       Нокаут
«Виправити!»    «Вихід!»                     Зони тіла, недозволені для виконання технічних дій
«Припинити розмови !»    «Дискваліфікація!»    
«Прошу!»          «Утримання!»    
«Вільні!»        «Бал перемоги!»    
«Час!»               «Прийом!»    
«До мене!»        

4) здійснює такі дії:

у будь-який момент поєдинку рефері повинен бути зібраним та уважним, контролювати дії спортсменів, навіть якщо поєдинок зупинено та спортсмени знаходяться у нейтральних кутках майданчика;

на початку поєдинку перевіряє стан майданчика; вимагає від групи обслуговування усунути виявлені невідповідності цим Правилам;

запрошує спортсменів на майданчик (якщо майданчик відповідає вимогам цих Правил);

перевіряє стан готовності спортсменів та їх спорядження до поєдинку відповідно до вимог цих Правил; перевірка спорядження проводиться зверху донизу у послідовності – шолом, капа, тіло та кінцівки, рукавички, пахова раковина, фути, долоні та підошви;

перевіряє готовність бокових суддів;

перевіряє готовність судді-хронометриста;

дає судді-хронометристу обумовлений сигнал підготуватися до початку відліку часу;

дає команду спортсменам почати бій;

5) під час поєдинку:

постійно контролює виконання спортсменами цих Правил;

уважно спостерігає за перебігом поєдинку;

слідкує, щоб поєдинок був динамічним та видовищним;

зупиняє поєдинок та здійснює необхідні дії під час нокауту/нокдауну, виявлення порушення цих Правил учасниками, виходу учасників за межі майданчика, нанесення травми учасникам, закінчення поєдинку (раунду) тощо;


6) при виявленні порушення учасниками цих Правил:

негайно зупиняє поєдинок;

приймає та оголошує необхідне рішення щодо застосування штрафної санкції відповідно до розділу VI цих Правил;

переконується, що кожен з бокових суддів занотував оголошену ним штрафну санкцію у суддівську записку;

якщо він вважає за необхідне – робить спортсмену (спортсменам) усне роз’яснення;

дає команду продовжувати поєдинок;

7) при виявленні невідповідності готовності спортсмена та/або його спорядження цим Правилам:

закінчує перевірку готовності спортсмена та його спорядження у повному обсязі;

чітко указує спортсмену та секунданту, який саме недолік необхідно усунути;

після повернення спортсмена перевіряє попередньо виявлений недолік, а також знову проводить повну перевірку готовності спортсмена та його спорядження до поєдинку;

8) при нокауті/нокдауні або травмі спортсмена:

негайно зупиняє поєдинок;

          починає рахунок;

          у разі необхідності витягає капу у спортсмена з рота;

          відправляє суперника у нейтральний куток майданчика та розвертає його обличчям від центру майданчика спиною до себе;

           рефері повинен відраховувати час нокауту/нокдауну таким чином, щоб це було чітко видно нокаутованому спортсмену та іншим суддям та глядачам;

у разі необхідності рефері відводить спортсмена до лікаря та перебуває біля нього, поки йому надається допомога;

в окремих випадках рефері може викликати лікаря на майданчик;

по закінченні відліку приймає рішення щодо продовження поєдинку чи оголошення переможця;

9) при виході учасників за межі майданчика:

зупиняє поєдинок;

по можливості швидко повертає учасників у межі майданчика;

дає команду продовжувати поєдинок;

10) при дискваліфікації спортсмена:

зупиняє поєдинок;

розводить учасників у нейтральні кутки майданчика;

при необхідності радиться з старшим рефері та/або боковими суддями;

встановленим чином оголошує дискваліфікацію спортсмену;

дає команду спортсменам покинути майданчик;

11) при невиході спортсмена на майданчик:

після запрошення спортсменів на майданчик їм надається 30 секунд для виходу, час фіксується суддею-хронометристом для обох суперників (якщо вони викликались одночасно), у цьому випадку командою для судді-хронометриста почати відлік часу є момент, коли він закінчив оголошення спортсменів по гучномовній апаратурі (відповідно до інформації, що надається йому секретарем майданчика);

після закінчення 30 секунд рефері перевіряє стан спорядження та готовність до змагань спортсмена, який вийшов на майданчик, та вказує йому місце, де він повинен очікувати подальших команд;

після цього рефері оголошує другому спортсмену зауваження за спізнення з виходом та дає судді-хронометристу команду зафіксувати час затримки;

по закінченні кожного з проміжків часу, встановлених пунктом 7 розділу VI цих Правил, рефері оголошує спортсмену, що не вийшов, відповідну штрафну санкцію; встановлені проміжки часу суддя-хронометрист відмічає для рефері свистком або у інший встановлений Головною суддівською колегією змагань спосіб;

якщо спортсмен вийшов на майданчик, рефері повідомляє йому штрафну санкцію за затримку; далі рефері діє у звичний для проведення поєдинку спосіб;

якщо спортсмен не вийшов на майданчик, рефері оголошує йому дискваліфікацію через неявку, а його супернику – перемогу та дає останньому команду покинути майданчик;

якщо спортсмен вийшов на майданчик, але рефері виявив у його спорядженні порушення, що вимагають усунення, то час на їх усунення додається до загального часу затримки спортсмена;

12) по закінченні раунду рефері зупиняє поєдинок та відправляє спортсменів у відповідні кутки майданчика;

13) по закінченні поєдинку:

рефері зупиняє поєдинок та направляє спортсменів у відповідні кутки майданчика;

підходить до бокових суддів, перевіряє правильність заповнення суддівських записок;

передає суддівські записки старшому рефері;

повертається в центр майданчика та запрошує спортсменів на місця справа та зліва від себе;

після оголошення суддею-інформатором переможця піднімає руку спортсмена, що переміг;

14) при нанесенні травми спортсмену:

негайно зупиняє поєдинок;

супроводжує учасника до головного лікаря змагань або викликає головного лікаря змагань на майданчик;

якщо головний лікар змагань виносить рішення, що спортсмен може продовжувати поєдинок після надання йому допомоги, рефері виконує одну з перелічених нижче дій:

Час затримки поєдинку    Ці Правила порушив травмований спортсмен    Ці Правила порушив нетравмований спортсмен
Відразу після зупинки    Травмованому спортсмену оголошується перше попередження за порушення цих Правил    Нетравмованому спортсмену оголошується перше попередження за порушення цих Правил
Час половини раунду    Травмованому спортсмену оголошується перше попередження за затримку з виходом на майданчик    Нетравмованому спортсмену оголошується друге попередження за порушення цих Правил
Час раунду    Травмованому спортсмену оголошується друге попередження за затримку з виходом на майданчик та програш через неявку    Нетравмованому спортсмену оголошується третє попередження за порушення цих Правил та дискваліфікація за три попередження
Результат    Перемога присуджується нетравмованому спортсмену через неявку суперника    Перемога присуджується травмованому спортсмену через дискваліфікацію суперника якщо лікар змагань виносить рішення, що спортсмен не зможе продовжувати поєдинок, рефері виконує одну з перелічених нижче дій:

Час затримки поєдинку    Ці Правила порушив травмований спортсмен    Ці Правила порушив нетравмований спортсмен
Результат    Нетравмованому спортсмену присуджується дострокова перемога через нездатність суперника продовжувати поєдинок    Перемога присуджується травмованому спортсмену через дискваліфікацію суперника за грубе порушення цих Правил

якщо лікар змагань виносить рішення, що спортсмен може продовжувати поєдинок, рефері виконує одну з перелічених нижче дій:

Час затримки поєдинку    Ці Правила порушив травмований спортсмен    Ці Правила порушив нетравмований спортсмен
Відразу після зупинки    Травмованому спортсмену оголошується попередження за порушення цих Правил    Нетравмованому спортсмену оголошується перше попередження за порушення цих Правил
Результат    Поєдинок продовжується

15) виконує інші дії відповідно до вимог етапу (розділу).

16. Бокові судді:

1) допомагають рефері: слідкують за дотриманням учасниками цих Правил;

2) оцінюють технічні дії та фіксують у спеціальних суддівських записках набрані таким чином бали та штрафні санкції учасників;

3) виносять власні рішення на розгляд старшого на майданчику про переможця поєдинку;

4) контролюють виходи учасників за межі майданчика.

17. Суддя-хронометрист:

1) відповідає за контроль часу поєдинку та за використання гучномовної апаратури для оголошень; у разі необхідності оголошення може виконувати спеціальний суддя — інформатор;

2) контролює час поєдинку, затримки учасників з виходом на початку поєдинку, час перебування у лікаря тощо;

3) зупиняє і починає відлік часу тільки за командою рефері;

4) подає сигнал рефері про закінчення часу поєдинку.

18. Асистент на майданчику організовує роботу майданчика, щоб уникнути затримок між боями.

19. Представник команди:

1) призначається рішенням організації, яка відряджає, про що вказується у заявці команди;

2) підписує іменну заявку для участі у змаганнях;

3) контролює проходження спортсменами команди мандатної комісії та реєстрації, повинен вчасно інформувати учасників про порядок їх виступу під час змагань;

4) повинен бути у спортивній формі або у формі Федерації, мати охайний вигляд;

5) має право подавати апеляції та протести під час проведення змагань, представляти команду при вирішенні спірних та інших питань, повинен бути присутнім при жеребкуванні під час розведення сильніших учасників та під час зустрічі з представниками;

6) не має права брати участь у змаганнях як інша офіційна особа (крім секунданта);

7) учасник або команда можуть бути дискваліфікованими рішенням Головної суддівської колегії, якщо представник здійснює дії, що суперечать морально-етичним нормам бойових мистецтв, порушує ці Правила або положення про проведення змагань.


20. Секундант:

1) призначається представником команди або у разі його відсутності Головною суддівською колегією змагань під час засідання;

2) є офіційним представником учасника під час поєдинку;

3) приймає рішення про зняття свого учасника через явну перевагу його суперника;

4) відповідає за стан готовності спорядження учасника;

5) повинен бути у спортивній формі або формі Федерації, мати охайний вигляд;

6) має право давати рекомендації та усувати недоліки спорядження учасника під час перерв у поєдинку;

7) має право контролювати час, знімати на відео  поєдинок, якщо при цьому не використовується яскраве освітлення, спалахи тощо, які можуть завадити учасникам або суддям проводити змагання;

8) секунданту заборонено викрикувати, давати рекомендації під час поєдинку;

9) якщо секундант здійснює дії, несумісні з морально-етичними нормами бойових мистецтв, порушує ці Правила або положення про проведення змагань, учасник або команда можуть бути дискваліфікованими рішенням Головної суддівської колегії змагань.

21. Учасник змагань:

1) учасником є спортсмен, допущений до змагань у встановленому цими Правилами порядку;

2) зобов’язаний знати ці Правила, а також положення про проведення змагань, у яких він бере участь, підтримувати чистоту та порядок у місці проведення змагань, бути організованим, дисциплінованим та зібраним;

3) у місці проведення змагань повинен бути тільки у спортивній формі, змінному взутті та знаходитись у місцях, відведених для перебування учасників;

4) зобов’язаний виходити для участі в змаганнях у чистій охайній формі, з акуратно підстриженими нігтями на руках та ногах, мати зачіску, що виключає можливість травми його особисто або суперника;

5) зобов’язаний беззаперечно виконувати вимоги офіційних осіб змагань, що стосуються проведення змагань;

6) у місці проведення змагань не може діяти всупереч морально-етичним нормам бойових мистецтв, цим Правилам та положенню про проведення змагань;

7) має право проводити попереднє зважування за один день до офіційного проведення зважування.

22. Організатором будь-якого заходу з фрі-файту повинен бути офіційний представник Федерації у місті, визначеному для проведення цього заходу. Межі повноважень організаторів визначаються положенням про проведення змагань у кожному окремому випадку.

V. Правила проведення та суддівства змагань

1. Змагання проводяться у чіткій відповідності до цих Правил та положення про проведення змагань.

2. Зміни у порядку проведення змагань допускаються тоді, коли вони не можуть вплинути на їх об’єктивність. Будь-які зміни приймаються та затверджуються Головною суддівською колегією.

3. Змагання проводяться у такій послідовності:

мандатна комісія;

зважування;

засідання Головної суддівської колегії змагань;

нарада Головної суддівської колегії змагань з представниками;

жеребкування;

етап змагань відповідно до цих Правил та положення про їх проведення;

визначення та нагородження переможців змагань.

4. Мандатна комісія змагань:

1) встановлює особу спортсмена, який вказаний у заявці;

2) встановлює достовірність наведеної у заявці інформації щодо віку учасника та його спортивної кваліфікації; вік спортсмена визначається на час проходження ним мандатної комісії; до уваги береться повна кількість років, що має спортсмен;

3) визначає відповідність стану здоров’я спортсмена;

4) встановлює наявність страховок та всіх інших документів, необхідних для допуску до участі у змаганнях учасника відповідно до положення;

5) приймає рішення про допуск спортсмена до змагань. Особистий допуск спортсмена до змагань здійснюється мандатною комісією у встановленому порядку на підставі:

іменної заявки за встановленою формою;

документа, що засвідчує особу та вік спортсмена;

документа, що засвідчує спортивну кваліфікацію спортсмена;

допуску лікувально-фізкультурного диспансеру, датованого не пізніше, ніж за тиждень до дня проведення мандатної комісії (якщо заявка подається командою, то печатка та віза про допуск спортсмена до змагань повинні стояти навпроти прізвища кожного учасника);

особистого страхового поліса щодо страхування від спортивної травми;

власноручної розписки, що засвідчує добровільну участь у змаганнях за цими Правилами;

висновку-допуску головного судді змагань або його представника, що входить до складу мандатної комісії;

висновку-допуску головного лікаря змагань або його представника, що входить до складу мандатної комісії;

висновку-допуску головного секретаря змагань або його представника, що входить до складу мандатної комісії;

6) друкує та видає представнику картку зважування.

5. Зважування:

1) проведення зважування учасників допускається не раніше ніж за один день до початку або у день проведення змагань одразу після проходження спортсменом мандатної комісії;

2) місце та час проведення зважування повинні бути оголошені організатором, який усім осередкам Федерації розсилає письмовий розклад змагань, в якому надано інформацію про зважування;

3) учасники зважуються босі та без верхнього одягу;

4) на зважуванні повинні бути присутніми головний секретар, представники головного судді та головного лікаря; організатор повинен надати ваги для попереднього зважування всім спортсменам не менше ніж за один день до початку офіційного зважування.

6. Засідання Головної суддівської колегії змагань:

1) засідання Головної суддівської колегії змагань проводиться головним суддею, головним інспектором та головою апеляційного журі змагань з усіма членами суддівської колегії;

2) під час засідання Головної суддівської колегії змагань проводиться контроль знання цих Правил суддями змагань та їх допуск до змагань;

3) за результатами засідання Головної суддівської колегії змагань складаються протокол засідання Головної суддівської колегії змагань, куди заносяться усі рішення, прийняті під час засідання, та відомість-акт проведення атестації та допуску суддівської колегії змагань; до участі у суддівстві можуть бути допущені тільки особи, що атестовані під час засідання Головної суддівської колегії змагань.

7. Нарада Головної суддівської колегії змагань з представниками:

1) зустріч з представниками проводять головний суддя та головний секретар змагань;

2) на зустрічі з представниками зобов’язані бути присутніми всі зареєстровані  представники команд, спортсмени яких допущені до участі у змаганнях, та всі члени Головної суддівської колегії змагань;

3) під час зустрічі з представниками:

головним суддею змагань представляється суддівська колегія змагань, оголошується вся інформація щодо послідовності проведення змагань та погоджуються зміни, внесені під час засідання Головної суддівської колегії змагань;

головним секретарем змагань доводиться вся статистична інформація щодо кількості прибулих та допущених учасників, часу і місця проведення жеребкування, місця та порядку оголошення послідовності виступів учасників та складу пар тощо;

головою апеляційного журі змагань оголошується порядок розгляду протестів;

комендантом змагань доводиться вся інформація щодо розташування гардеробів, убиралень тощо;

при необхідності заслуховуються та узгоджуються інші організаційні питання.

8. Жеребкування:

1) жеребкування визначає порядок виступу учасників у кожному з етапів  «Обов’язкова програма» та «Поєдинок» серед учасників змагань;

2) жеребкування проводиться головним секретарем змагань;

3) допускається повторне жеребкування під час проведення змагань;

4) за узгодженням з представниками команд при необхідності у першому колі змагань етапу «Поєдинок» допускається розсіювання сильніших учасників.

9. Етап змагань «Обов’язкова програма»:

1) змагання етапу можуть проводитись або як окремі змагання, або у загальній з етапом «Поєдинок» програмі змагань; в останньому випадку допускається нагородження учасників, що посіли у своїй ваговій категорії призові місця, як в окремому розділі змагань;

2) етап «Обов’язкова програма» може проводитись як окремі змагання для підвищення майстерності учасників та для покращення видовищної частини змагань; розташування таких змагань у календарному плані року повинно  відповідати загальним планам Федерації;

3) етап «Обов’язкова програма» може включати у себе дві частини – теоретичну та практичну; завдання теоретичної частини – визначити відповідність рівня знань учасниками цих Правил та морально-етичних принципів фрі-файту встановленому рівню змагань; завдання практичної частини – визначити відповідність володіння учасником технікою фрі-файту встановленому рівню змагань;

4) суддівство етапу змагань «Обов’язкова програма» здійснює суддівська бригада у складі старшого рефері, рефері та трьох бокових суддів; змагання етапу «Обов’язкова програма» веде та їх результати фіксує секретар;

5) бокові судді повинні мати спеціальні суддівські записки.

10. Проведення етапу змагань «Обов’язкова програма»:

1) теоретична частина змагань етапу «Обов’язкова програма» може проводитись в усній та письмовій формах; форма обирається залежно від рівня змагань; учасникам видається (оголошується) перелік питань, на які вони повинні відповісти, — еталон; відповіді фіксуються учасниками (письмова форма) або секретарем (усна форма); порядок та форма проходження учасниками етапу змагань «Обов’язкова програма» визначаються відповідно до рівня та специфіки конкретних змагань;

2) практична частина змагань етапу «Обов’язкова програма» проводиться аналогічно етапу «Поєдинок»;

3) у разі якщо етап «Обов’язкова програма» не винесений в окремий залік, змагання проводяться в одне коло;

4) у разі якщо етап винесено в окремий залік, змагання можуть проводитись у два або три кола залежно від їх рівня.

11. Оцінка дій учасників етапу «Обов’язкова програма»:

1) теоретична частина:

оцінка дій учасників проводиться рефері шляхом порівняння отриманих відповідей з еталоном;

на підставі цього порівняння учаснику присвоюється певна сума балів, яка визначає, наскільки точними були його відповіді;

результат учасника заноситься у спільну таблицю;

2) практична частина:

оцінку дій учасників здійснюють бокові судді;

виставлені оцінки бокові судді заносять у свої суддівські записки;

за точне виконання всієї програми етапу «Обов’язкова програма» учасник отримує максимум 6 балів;

учаснику додається 0,3 бала за продемонстровані: високу техніку виконання; точність та контроль виконаних дій; за високий бойовий дух; за продемонстроване поєднання технічних дій та власних специфічних можливостей організму учасника; за техніку виконання елементів бойової акробатики;

учаснику може додаватися 0,6 бала, якщо свою перевагу він стабільно демонструє протягом всього комплексу;

з учасника знімається 0,3 бала: за кожне отримане попередження; за низький технічний рівень; за кожний пропуск технічного елементу програми; за незначну втрату рівноваги; за втрату бойового духу;

з учасника може зніматися 0,6 бала за значні недоліки або такі, що стабільно повторюються протягом всієї програми;

на підставі суддівських записок старший рефері виводить середню оцінку, отриману кожним учасником;

усі оцінки бокових суддів та результат виступу заносяться у протокол проведення змагань.

12. Визначення переможця етапу змагань «Обов’язкова програма»:

1) визначення переможця етапу «Обов’язкова програма» проводиться тільки у випадку, якщо положенням змагань цей етап винесений в окремий залік;

2) середні оцінки, набрані учасником за всі кола змагань, складаються; переможець визначається як учасник, який набрав найбільшу суму балів за всі кола змагань;

3) якщо два або більше учасників набрали однакову суму балів, переможець серед них визначається як учасник, який у попередніх колах змагань мав найвищу середню оцінку;

4) якщо всі оцінки учасників однакові, тоді за призові місця проводиться додаткове коло змагань, інші учасники встановлюються як такі, що посіли однакові місця.

13. Етап змагань «Поєдинок». Наведені нижче правила стосуються всіх трьох розділів етапу «Поєдинок». Якщо у певному розділі цих Правил є відмінності між розділами, на ці відмінності буде указано у тексті.

14. Проведення поєдинку:

1) виходити на майданчик та покидати його, починати та зупиняти поєдинок, поправляти спорядження та здійснювати інші дії, крім дій, обумовлених власне поєдинком, учаснику дозволяється виключно за дозволом (командою) рефері;

2) перед виходом на майданчик учасник повинен бути оглянутим асистентом на майданчику у спеціальному місці біля майданчика;

3) рефері запрошує учасників на майданчик; за командою рефері «Уклін!» учасники роблять уклін один одному та вітають один одного рукостисканням (або взаємним торканням рукавичок);

4) рефері жестом звертає увагу суддів на початок поєдинку та перевіряє їх готовність;

5) учасники приймають бойову позицію;

6) рефері дає спеціальну команду, відразу після якої учасники можуть починати поєдинок; під час поєдинку бокові судді заносять до спеціальних суддівських записок усі залікові дії, виконані учасниками, та штрафи, винесені рефері;

7) за 30 секунд до закінчення поєдинку (раунду) суддя-хронометрист оголошує: «До закінчення поєдинку (раунду) залишилось 30 секунд»;

8) про закінчення часу поєдинку повідомляє суддя-хронометрист, рефері негайно зупиняє поєдинок;

9) технічні дії між гонгом та командою «Стій» не зараховуються, а порушення зараховуються;

10) після закінчення поєдинку рефері збирає суддівські записки та передає їх старшому рефері (старшому на майданчику);

11) старший рефері (або старший на майданчику) на підставі суддівських записок робить висновок про переможця в поєдинку та передає цю інформацію судді-інформатору;

12) суддя-інформатор оголошує переможця;

13) рефері на майданчику піднімає руку учасника, який переміг;

14) учасники дякують за проведений поєдинок рукостисканням один одному, секундантам суперника, роблять уклін глядачам та боковим суддям та покидають майданчик;

15) секретар запрошує наступну пару.

15. Зупинки поєдинку:

1) тільки рефері, крім випадків, коли рефері не здатен здійснювати свої функції (несподівана втрата свідомості тощо), має право зупинити поєдинок; у випадках нездатності рефері зупинити поєдинок таке право має будь-хто з бокових суддів; рефері має право зупинити поєдинок у будь-який час, однак тільки через причини, що передбачені цими Правилами;

2) рефері може зупинити поєдинок:

для огляду учасника лікарем та надання йому допомоги, якщо учасник отримав травму;

якщо учасники знаходяться у партері більше 10 секунд без ведення технічних дій;

при фіксації больового або задушливого прийому;

для поправки спорядження учасником;

при виході учасників за межі майданчика;

для проведення наради з боковими суддями;

для винесення попередження учаснику або зауваження секунданту;

для відрахування нокдауну чи нокауту;

якщо учасник або його секунданти відмовилися від продовження поєдинку;

після закінчення часу поєдинку;

у інших непередбачених цими Правилами випадках, які роблять неможливим або ускладнюють проведення поєдинку;

3) учасники поєдинку зобов’язані негайно припинити будь-які технічні дії після команди рефері «Стій»;

4) учасник може попросити зупинити поєдинок для перевірки травми чи захисного спорядження;

5) тільки головний суддя, головний лікар, старший на майданчику змагань або призначені ними представники та секундант учасника можуть апелювати до рефері щодо зупинки поєдинку у випадках, коли рефері не виконує цих Правил або допускає порушення цих Правил учасниками або якщо один з учасників отримав травму;

6) рефері не повинен зупиняти поєдинок, якщо це позбавляє переваги одного з учасників, крім випадків, що несуть небезпеку їх здоров’ю;

7) зупинки повинні бути зведені до мінімуму; якщо рефері вважає, що учасник використовує їх для того, щоб відпочити або запобігти наданню балів іншому учаснику, то учасник повинен отримати штрафні санкції за уникання поєдинку;

8) у випадках, коли рефері раптово втратив здатність контролювати хід поєдинку, зупинити поєдинок повинен і має право будь-який боковий суддя.

16. Травми:

1) у випадку, якщо один із учасників отримує травму, рефері зупиняє поєдинок та діє відповідно до цих Правил;

2) головний лікар змагань повинен визначити, чи може учасник продовжувати поєдинок;

3) якщо головному лікарю змагань необхідно більше 10 секунд для цього, рефері дає судді-хронометристу команду про початок відліку часу. Головному лікарю змагань надається 2 хвилини для винесення рішення про здатність учасника продовжувати поєдинок;

4) подальші дії рефері залежать від того, яке рішення винесе головний лікар змагань, а також хто з учасників порушив ці Правила, що призвело до травми.

17. Усі офіційні особи бригади, які здійснюють суддівство на відповідному майданчику, під час поєдинку повинні постійно максимально уважно слідкувати за виконанням цих Правил.

18. Тривалість поєдинку залежить від рівня та розділу змагань та встановлюється таким чином:

1) дивізіон «Аматор»:

розділи з обмеженим рівнем контакту «лімітед файт» та реальним рівним контакту «ріал файт» для всіх вікових груп: відбіркові поєдинки – 2 раунди по 2 хвилини, фінальні поєдинки – 2 раунди по 3 хвилини, розділ ММА – 2 раунди по 5 хвилин;

розділ без ударів «сабмишин файт»: для дітей і юнаків – 1 раунд тривалістю 2 хвилини; для юніорів – відбіркові поєдинки: 1 раунд тривалістю 3 хвилини, фінальні поєдинки 1 раунд тривалістю 4 хвилини; для дорослих - відбіркові поєдинки: 1 раунд тривалістю 4 хвилини, фінальні поєдинки: 1 раунд тривалістю 5 хвилин;

2) дивізіон «Еліта»:

субдивізіон «Клас А»:

рейтингові поєдинки – 3 раунди по 3 хвилини;

за звання чемпіона країни – 4 раунди  по 3 хвилини;

за звання чемпіона Європи – 6 раундів по 3 хвилини;

за звання чемпіона Світу – 8 раундів по 3 хвилини;

майстерський турнір – 2 раунди по 5 хвилин;

субдивізіон «Клас В»:

відбіркові поєдинки – 2 раунди по 3 хвилини;

фінальні поєдинки – 3 раунди по 3 хвилини;

поєдинки за звання чемпіона – 4 раунди по 3 хвилини.

19. Фіксація часу поєдинку:

1) тривалість поєдинку фіксується суддею-хронометристом;

2) суддя-хронометрист запускає секундомір одночасно з командою рефері «Бій!» на початку поєдинку та зупиняє  самостійно після закінчення часу раунду відповідно до цих Правил;

3) фіксується тільки чистий час поєдинку;

4) відлік часу поєдинку призупиняється за командою рефері тільки у таких випадках:

для відліку часу затримки одного з суперників;

для проведення наради рефері зі старшим рефері, або старшим на майданчику, або боковими суддями. Подальший відлік часу починається від того моменту, на якому він був призупинений;

5) по закінченні відведеного для поєдинку (раунду) часу суддя-хронометрист подає рефері встановлений знак (гонгом, свистком або спеціальною м’якою подушечкою, яку він викидає на майданчик) про необхідність припинити поєдинок (раунд);

6) в інших випадках час поєдинку дозволяється зупиняти тільки для поправки обладнання спортсмена, але не більше ніж на 30 секунд. Подальша зупинка поєдинку через дії одного з учасників веде до штрафних санкцій, обумовлених цими Правилами;

7) у разі якщо часті зупинки поєдинку не обґрунтовані цими Правилами, старший на майданчику повинен замінити рефері;

8) тривалість додаткового часу: до першої  успішної технічної дії, або одна хвилина чистого часу, або час, що дорівнює тривалості одного раунду основного часу.

20. Дозволені технічні дії та їх оцінка наведені в таблиці:


з/п    Технічні дії    Оцінка
(бали)    Дозволена/заборонена
            стійка-стійка    партер-партер    стійка -партер    партер-стійка
                                                           1    2    3    4    5    6    7
1    удари руками в корпус та голову    1    Д    П    П    Д
2    удари ліктями в корпус    1    П    П    З    Д
3    удари коліньми в корпус    1    Д    П    П    Д
4    підсікання    1    Д    -    -    Д
5    кругові удари ногами по ногах    1    Д    Д    Д    Д
6    удари ногами в корпус    2    Д    Д    З    Д
7    удари коліньми в голову    2    П    П    З    -
8    удари ногами в голову    3    Д    Д    З    Д
9    неамплітудний кидок та технічні дії в партері, які ведуть до зміни положення спортсмена на більш вигідне    1    Д    Д    Д    Д
10    кидок    3    Д    Д    Д    Д
11    прохід в ноги    1    Д    -    -    Д
12    больові прийоми    чиста перемога    Д    Д    Д    Д
13    задушливі прийоми    чиста перемога    П    Д    П    П
14    захвати    не оцінюються    Д    Д    Д    Д
15    Утримання впродовж 3 секунд:                    
    в розділах «лімітед файт», «ріал файт» та ММА    -    -    Д    Д    -
    розділи «сабмишин файт»:
    утримання збоку «сайд маунт»    1    -    Д    Д    -
    утримання коліном    2    -    Д    Д    -
    утримання, сидячи зверху, «фул маунт»    3    -    Д    Д    -
    утримання в захваті зі спини «бек граб»    4    -    Д    Д    -
16    Техніка у стрибку    +1    Д    З    З    Д
17    Удари з розворотом на 3600    +1    Д    -    П    Д

21. Умовні позначені у таблиці:

«Д» – технічний елемент дозволений та оцінюється;

«З» – технічний елемент заборонений та не оцінюється;

«П» – технічний елемент дозволений або заборонений відповідно до положення про проведення даних змагань;

«-» – технічний елемент не застосовується та не оцінюється.

22. У стовпчиках 4, 5, 6, 7 таблиці першою наведена назва положення учасника, для якого дозволено виконувати технічний елемент зі стовпчика 2, другим – положення його партнера.

23. Технічні дії дозволено виконувати, якщо обидва учасника знаходяться в однакових умовах - у положеннях, наведених у таблиці.

24. Больові та задушливі прийоми фіксуються, якщо учасник здався, або його секундант дав знак про припинення  поєдинку, або за рішенням рефері незалежно від часу, протягом якого виконується прийом.

25. Удари дозволено виконувати такими частинами тіла:

передньою частиною стиснутого кулака в рукавичці;

тильною частиною стиснутого кулака в рукавичці;

боковою частиною ліктя та коліна;

передньою частиною коліна;

будь-якою частиною стопи (окрім заборонених ударів п’ятою);

гомілкою.

26. Боротьба у партері та стійці дозволена, однак рефері має право зупинити поєдинок, якщо учасники протягом 10 секунд не виконують ніяких технічних дій або ці технічні дії успішно блокуються суперником.

27. Утримання у розділі «сабмишин файт» оцінюються в порядку збільшення кількості балів, які вони приносять спортсмену. Якщо спортсмен змінює атакуюче положення на менш вигідне чи на таке, яке оцінюється як попереднє, то оцінюється тільки перша атака, а всі інші утримання не оцінюються. Утримання в захваті зі спини «бек граб» оцінюються, якщо п’яти атакуючого спортсмена знаходяться на стегнах суперника. Якщо ноги атакуючого зімкнуті, захват не оцінюється.

28. Заборонені технічні дії у стійці та партері:

технічні дії, позначені як заборонені у таблиці дозволених/заборонених дій;

будь-які удари у пах або їх імітація;

будь-які удари: у хребет, шию, задню та верхню частини голови, по суглобах, у передню та задню частину ніг; прямі удари по ногах, відкритою рукавичкою та незахищеними частинами кулака (долоні), удари головою та вершиною ліктя;

удари п’ятою по голові та зверху по ключиці;

будь-яка дія, спрямована на кадик, на очі, на геніталії суперника;

використання  для підсилення удару або виконання больового прийому інерцію тіла (свого або суперника) під час кидка або падіння;

прийоми із скручуванням;

небезпечні кидки;

технічні дії, які травмують суперника;

кусатись та дряпатись;

технічні дії до команди рефері почати поєдинок або після команди зупинити поєдинок;

захвати за пальці, вуха, ніс, геніталії, щоки, волосся суперника;

використання захисного спорядження для проведення больових та задушливих прийомів;

робити захвати за елементи захисного спорядження;

будь-яка техніка, заборонена положенням про проведення змагань;

інші дії, що прямо не названі у переліку дозволених дій (наприклад, удари колінами по ногах, удари в голову з фіксацією її другою рукою тощо).

29. Порядок визначення переможця. Перемога присуджується:

чиста перемога — при нокауті, або при виконанні больового прийому, або при виконанні задушливого прийому;

дострокова перемога — за явної переваги, або при технічному нокауті, або при відмові учасника або його секунданта від участі у поєдинку;

по балах — за більшу набрану кількість балів (за рішенням суддів);

дискваліфікація суперника — через дискваліфікацію суперника;

неявка суперника — через неявку суперника.

30. Порядок підрахунку балів:

1) у розділі «лімітед файт» оцінюються виключно удари  та прийоми з обмеженим рівнем сили виконання (без нокаутів); удари та прийоми з реальним рівнем сили виконання заборонені;

2) у розділах «ріал файт» та ММА оцінюються технічні дії тільки з реальним рівнем сили виконання;

3) у розділі без ударів «сабмишин файт» будь-які удари заборонені; бали за утримання нараховуються тільки учаснику, який у даній ситуації є ведучим (проводить прийом);

4) оцінюються тільки удари, виконані з дозволеним рівнем сили виконання в такі частини тіла:

передню та бокові частини обличчя;

середню частину тулуба спереду та збоку (тобто область сонячного сплетіння, області справа та зліва від нього);

область нирок;

середню частину стегна з будь-якого боку;

5) технічні дії, виконані у інші або у заборонені частини тіла, не оцінюються;

6) оцінюються удари, виконані частинами тіла, переліченими у цих Правилах;

7) заборонені технічні дії не оцінюються;

8) під час поєдинку бокові судді надають бали та вносять їх у суддівські записки за правильно виконані дозволені технічні елементи;

9) при підрахунку, якщо сума набраних балів в обох учасників рівна, бокові судді додають один бал за кращу технічну підготовку, або за кращу комбінаційність, або за кращу активність.

10) учаснику можуть надаватися бали перемоги; бали перемоги надаються відповідно до цих Правил тільки у разі їх оголошення рефері; бокові судді не мають права надавати бали перемоги на власний розсуд; якщо учасник набрав два бали перемоги за раунд або три за поєдинок, поєдинок зупиняється та учаснику оголошується дострокова перемога технічним нокаутом незалежно від того, за що бал перемоги було надано.

11) бали (крім балів перемоги) не надаються:

коли суперники одночасно нанесли удар;

при одночасному виході учасників за межі майданчика;

за удари нижче коліна, якщо суперник підняв ногу для захисту;

за атаку за межами майданчика;

за атаку після команди рефері зупинити поєдинок;

12) по закінченні кожного раунду бокові судді підраховують всі зафіксовані ними бали і штрафи та заносять результат до суддівської записки;

13) старший на майданчику на підставі поданих записок визначає переможця;

14) якщо сума нарахованих у поєдинку балів рівна, то суддя повинен віддати перевагу одному з учасників; якщо це поєдинок за чемпіонське звання, то проводиться додатковий раунд.

31. Нокаут та нокдаун:

1) факт виникнення нокауту або нокдауну визначає рефері у випадку, коли учасник втратив можливість захищатися у результаті дозволених цими Правилами технічних дій суперника;

2) стан нокауту фіксується рішенням рефері, якщо по закінченні відліку 10 секунд учасник не відновив здатності ефективно захищатися (визначає сам рефері);

3) якщо після відрахунку 10 секунд  учасник може продовжувати бій, однак він сам або його секундант відмовляється від продовження поєдинку, головний лікар змагань робить висновок про недоцільність чи неможливість продовження поєдинку з точки зору нанесення шкоди здоров’ю учасника, рефері фіксує дострокову перемогу суперника;

4) стан нокдауну фіксується рефері, якщо по закінченні восьми секунд спортсмен здатен та виявляє готовність до продовження поєдинку;

5) оцінка нокауту/нокдауну:

нокаут — якщо рефері зафіксував в учасника стан нокауту, то його супернику оголошується чиста перемога;

нокдаун – якщо рефері зафіксував в учасника стан нокдауну, то супернику надається «бал перемоги» («винпойнт»);

6) у розділі «лімітед файт» нокаут/нокдаун фіксується тільки у випадку, якщо його спричинила дозволена технічна дія суперника з обмеженим рівнем контакту, нанесена в область щелепи, сонячного сплетіння або печінки. Оцінка нокауту/нокдауну проводиться як і у розділах «ріал файт» та ММА; у інших випадках факт нокауту/нокдауну у розділі «лімітед файт» розглядається з точки зору порушення;

7) якщо стан нокауту/нокдауну не наступає, однак захисні технічні дії учасника неадекватні атакуючим діям суперника, рефері:

якщо невідповідність незначна — зупиняє поєдинок та робить попередження учаснику, при цьому супернику надається бал перемоги;

якщо невідповідність значна, несе небезпеку здоров’ю учасника та/або зменшує видовищність поєдинку – зупиняє поєдинок та оголошує супернику дострокову перемогу через явну перевагу.

32. Поєдинок обслуговує суддівська бригада в складі: секретар, старший на майданчику, рефері, три бокових судді, суддя-хронометрист, суддя-інформатор. Поєдинок в розділі «сабмишин файт» може обслуговувати суддівська бригада в складі: рефері, секретар, суддя-хронометрист, суддя-інформатор.

VI. Штрафи та покарання

1. Порушення цих Правил поділяються на такі класи:

грубе порушення правил;

недостатня підготовка;

порушення морально-етичних норм бойових мистецтв;

запізнення з виходом на майданчик.


2. До класів порушень відносяться:

1) грубе порушення цих Правил:

виконання заборонених цими Правилами технічних дій;

виконання технічних дій у заборонені цими Правилами зони тіла або забороненими частинами;

перевищення рівня контакту (тільки для розділу «лімітед файт»);

2) недостатня підготовка:

уникнення поєдинку;

нехтування власним захистом;

випадкові дії, небезпечні для суперника або рефері, спроби виконання технічних дій, якими учасник не володіє, неконтрольовані дії;

несвідомі провокаційні дії щодо суперника;

постійні виходи за межі майданчика, що зумовлені явно низьким рівнем підготовки (більше двох поспіль);

постійні атаки в неоцінювані частини тіла (більше двох поспіль);

3) порушення морально-етичних норм бойових мистецтв:

вияв неповаги до суперника, суддів, глядачів, знаків державності, майданчика, місця проведення змагань тощо; залежно від рівня порушення морально-етичних норм бойових мистецтв можуть бути покарані як учасник, який допустив порушення, так і команда, яку він представляє, і навпаки, учасник може бути покараний за порушення морально-етичних норм бойових мистецтв його секундантом або представником команди;

добивання суперника, який нездатний захищатися;

свідомі провокаційні дії щодо партнера;

спроби апеляції до рефері, крім дозволених цими Правилами випадків;

вихід на майданчик до участі у поєдинку з зовнішнім видом, що не відповідає вимогам цих Правил;

інші дії, несумісні з вимогами загальноприйнятих морально-етичних норм;

4) запізнення з виходом на майданчик:

неявка на майданчик для проведення поєдинку;

запізнення з виходом на майданчик до початку проведення поєдинку;

запізнення з виходом на майданчик при наданні учаснику допомоги у лікаря;

запізнення з виходом на майданчик при приведенні на вимогу рефері зовнішнього виду учасника у відповідність до вимог цих Правил (після виходу учасника до участі у змаганнях).

3. Можливі три види штрафних санкцій, що отримує учасник за  порушення цих Правил:

зауваження;

попередження;

дискваліфікація.

4. Зауваження:

1) зауваження оголошуються учаснику у порядку, наведеному у пункті 7 розділу VI цих Правил;

2) при оголошенні учаснику зауваження балів його супернику не нараховується, але зауваження враховуються на користь суперника у разі, якщо по закінченні поєдинку учасники набрали однакову кількість балів;

3) учаснику протягом поєдинку не може бути оголошено два однотипних зауваження, навіть якщо йому оголошено попередження за подібне порушення;

4) оголошені зауваження можуть залишатися дійсними або протягом раунду, у якому вони були винесені, або протягом всього поєдинку; варіант, прийнятий на конкретні змагання, повинен бути указаний у положенні про їх проведення.

5. Попередження:

1) попередження оголошуються учаснику у порядку, наведеному у пункті 7 розділу VI цих Правил;

2) за кожне попередження, оголошене учаснику, його суперник отримує по 2 бали;

3) оголошені попередження можуть залишатися дійсними або протягом раунду, у якому вони були винесені, або протягом всього поєдинку; варіант, прийнятий на конкретні змагання, повинен бути указаний у положенні про їх проведення.

6. Дискваліфікація:

1) може оголошуватись учаснику або команді у порядку, наведеному у пункті 7 розділу VI цих Правил;

2) учасник може бути дискваліфікованим:

на один поєдинок; рішення про дискваліфікацію на один поєдинок приймає або рефері (якщо дискваліфікація носить автоматичний характер), або старший на майданчику; на підставі думки бригади суддів майданчика – в інших випадках; випадки автоматичної дискваліфікації приведені у пункті 7 розділу VI цих Правил;

на змагання; рішення про дискваліфікацію на змагання приймається виключно Головною суддівською колегією змагань;

на певний період або безстрокова дискваліфікація; у цих випадках рішення про дискваліфікацію приймається виключно Президією Федерації.

7. Всі покарання виносяться учасникам у такому порядку:

1)    за ненавмисне або незначне порушення цих Правил:

№ з/п    Назва класу порушень    І порушення
 за раунд    ІІ порушення за раунд    ІІІ порушення за раунд    ІV порушення за раунд
1    Порушення цих Правил    І попередження    ІІ попередження    дискваліфікація    --
2    Недостатня підготовка    зауваження    І попередження    ІІ попередження    дискваліфікація
3    Порушення морально-етичних норм    зауваження    І попередження    ІІ попередження    дискваліфікація
4    Запізнення з виходом на майданчик    30 секунд
зауваження    0,5 раунду
І попередження    0,5 раунду
ІІ попередження    на час 1-го раунду дискваліфікація

2) за грубе або навмисне порушення цих Правил рефері має право (за узгодженням зі старшим рефері) оголосити дискваліфікацію без попередніх попереджень або винести попередження без попереднього зауваження.

8. Виходи за межі майданчика:

1) положення «Вихід» фіксується у випадках, коли в учасника за  лінією, що обмежує майданчик, опиняються стопи обох ніг, або стопа опорної ноги (у стійці), або центр ваги тіла (у партері);

2) при виході за межі майданчика рефері зупиняє поєдинок, повертає учасників у межі майданчика та дає команду продовжувати поєдинок; при цьому для збереження динаміки поєдинку рефері може не відводити учасників на їх місця, а віддавати команду до продовження поєдинку безпосередньо біля лінії, що обмежує майданчик;

3) кількість виходів за лінію майданчика не обмежена; кожен вихід може оцінюватись або не оцінюватись; якщо виходи оцінюються, то за кожний вихід супернику  додається 1 бал;

4) учасник може отримати попередження за виходи за межі майданчика, якщо вони носять систематичний характер та зумовлені його явно вираженим недостатнім технічним рівнем;

5) у випадку виходу за межі майданчика внаслідок поштовху, висмикування суперника та якщо учасники викотилися разом під час боротьби у партері, «Вихід» не фіксується.

VII. Устаткування місця проведення змагань

1. Змагання проводяться у приміщеннях, вимоги до яких встановлюються відповідно до рівня змагань та вимог чинного законодавства, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально-відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».

2. Комендант змагань повинен забезпечити місце проведення змагань в цілому покажчиками і інформаційними табличками «РОЗДЯГАЛЬНІ», «ТУАЛЕТ», «СПОРТИВНИЙ ЗАЛ», «МАЙДАНЧИК № ....», «ГОЛОВНИЙ СУДДЯ ЗМАГАНЬ», «ГОЛОВНИЙ ЛІКАР» тощо.


3. Змагання можуть проводитись на майданчиках розмірів від 6х6 метрів до 12х12 метрів з м’яким покриттям. Навколо майданчика повинна бути полоса безпеки шириною не менше 2 метрів. В окремих випадках допускається проведення змагань на майданчику, розташованому на рингу або ММА-рингу (розділ ММА).

4. Змагання можуть проводитись на одному або більше майданчиках. Кількість майданчиків встановлює головний секретар залежно від кількості учасників та рівня змагань.

5. Під час проведення змагань кожен майданчик повинен бути обладнаним у такому порядку:

стіл суддівської колегії з мікрофоном, трьома секундомірами, гонгом;

місце секретаря з необхідною документацією, мікрофоном, необхідним канцелярським знаряддям, комп’ютерною технікою, що забезпечує друк;

три стільці бокових суддів;

два пости суддів при учасниках; кожен пост включає: 1 стілець, 1 пояс різного кольору (червоний в одному кутку та синій у другому), відро та посудину з водою;

стіл головного лікаря змагань, стіл бригади швидкої допомоги та тапчан з медикаментами та інструментами для надання першої медичної допомоги;

місце для розміщення групи обслуговування майданчика; група повинна мати відро з водою, що замінюється після кожного прибирання майданчика, швабри з ганчірками для вологого та сухого прибирання майданчика, віники, сухі відра тощо;

окремі місця для сидіння вільних від суддівства бригад;

місця для учасників;

робоче інформаційне табло для інформування учасників;

місця для глядачів.

6. Забороняється проводити змагання, якщо майданчики не укомлектовані у повному обсязі.

7. Стан готовності місця (споруди) проведення змагань перевіряється комісією, у яку входять уповноважені представники відповідних виконавчих органів, господарів споруди, організатора змагань та Головної суддівської колегії змагань. За результатами перевірки складається Акт проведення перевірки місця проведення змагань.

8. Організатори змагань повинні забезпечити підтримування чистоти та порядку у місці проведення змагань.

VIII. Форма та спорядження

1. Форма учасників: учасникам дозволено за бажанням виходити на майданчик у формі клубу, який він представляє, та брати участь у поєдинку у формі Федерації, затвердженій Президією Федерації, або у спеціальних шортах.

2. Форма суддів: усі члени Головної суддівської колегії змагань повинні бути одягнені у чорні брюки та сині сорочки з білими краватками – «метеликами» та емблемою Федерації на лівій стороні грудей. Крім того, на руки рефері одягає білі тонкі гумові рукавички.

3. Спорядження учасників:

1) обов’язкове захисне спорядження:

раковина у бандажі для захисту паху;

капа для захисту зубів;

м’які рукавиці з вільними пальцями;

2) за бажанням можна використовувати шолом, м’які накладки на коліна та лікті та щитки на гомілку та верхню частину стопи;

3) заборонено використовувати будь-яке взуття та спорядження, не наведене у переліку.

4. Вимоги до спорядження:

1) рукавички повинні надійно закривати упродовж усього поєдинку всі ударні поверхні кисті та залишати відкритими пальці;

2) щитки на гомілку повинні закривати нігті пальців ніг, бокові поверхні стопи, бути вище кісточки, але не більше ніж на 7 сантиметрів, та давати можливість проведення больових прийомів;

3) раковина повинна бути у бандажі, одягнутому під верхнім одягом, виготовляється з пластичного твердого матеріалу (не металу) без гострих країв або кутів;

4) шолом повинен бути повністю м’яким, без жорстких стрічок, що створюють можливість дії на горло, очі, вуха учасника при сповзанні шолома під час боротьби у партері.

5. Допускається використання стяжки рук (бинтування) якщо довжина бинта не перевищує 60 сантиметрів, а його ширина — не більше 7 сантиметрів. Бинтування може бути закріплено на зап’ястку зав’язкою, що не перевищує 20 сантиметрів у довжину.

6. Форма учасників не повинна мати ніяких пряжок, стрічок або плівок, які могли б спричинити будь-яку шкоду супернику під час поєдинку.

7. Учасники та рефері не можуть використовувати будь-які прикраси (ланцюжки, браслети тощо) або інші елементи (годинники тощо). Однак в окремих випадках головний суддя змагань може дозволити використання цих елементів.

ІХ. Спеціальні речовини

1. Всім офіційним особам змагань заборонено вживання алкоголю, речовин наркотичної дії та речовин, внесених до переліку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством. Організатор змагань може указувати в положенні про проведення змагань вимоги, пов’язані із здійсненням антидопінгового контролю.

2. Крім заборонених у пункті 1 цього розділу речовин, учасникам заборонено вживати будь-які речовини, що приводять до зменшення або до збільшення сили тертя. Учасникам дозволено використовувати речовини розігріваючої дії зовнішнього застосування.

Заступник директора департаменту спорту
вищих досягнень Держмолодьспорту                                            О. В. Стеценко